Bachelor i musikk, menighet og ledelse

Studieprogramkode:
4MML
Studieprogramnavn:
Bachelor i musikk, menighet og ledelse
Kull:
2019 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Oslo
Studiepoeng:
180 poeng
Grad:
Bachelor studium
Oppstart:
Høst

Fører til grad/tittel

Bachelor i musikk, menighet og ledelse

Målgruppe

Studiet er egnet for de som ønsker å arbeide med utøvende musikkvirksomhet og formidlingsarbeid i kirke, organisasjon og samfunnet for øvrig.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og opptaksprøve. Høgskolens opptakskrav er beskrevet i eget opptaksreglement. Opptaket gjennomføres lokalt og består av teoriprøve, prøvespill og intervju.

Krav om politiattest

Det er krav om politiattest jf. forskrift om opptak til høyere utdanning kap. 6.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium har studenten følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper

Kandidaten

 • har innsikt i og forståelse av ulike musikalske sjangere, og kjennskap til et bredt spekter av musikk
 • kan dokumentere kunnskap om musikk som fenomen, musikkens historie og tradisjoner, og dens funksjon i kulturelt og samfunnsmessig perspektiv
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet praktisk musikk
 • har basiskunnskap i arrangering og komponering
 • har bred kunnskap om de ulike kristne musikktradisjoner, gudstjenesteformer og fromhetsliv
 • har grunnleggende kunnskap i teologiske disipliners teori og metode
 • har grunnleggende innsikt i religionspedagogisk teori og praksis

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan utøve musikk på et høyt kunstnerisk nivå, både individuelt og i ensembler
 • kan reflektere over egen kunstnerisk utøvelse og utvikling og justere denne under veiledning
 • kan være selvstendig i øving, innstudering og musikalsk formidling
 • kan utøve musikken på en allsidig måte i kirke og samfunn forøvrig
 • kan lede og medvirke i praktisk musikkarbeid i samarbeide med ansatte og frivillige for å skape et levende musikkmiljø i menigheten
 • kan orientere seg i materiale fra kunstnerlig utviklingsarbeid og forskning innenfor fagområdet og bruke dette i eget arbeid
 • kan aktualisere, formidle og reflektere over kristen tro i praksisfeltet

Generelle kompetanse

Kandidaten

 • kan vise en helhetsforståelse av musikkens betydning i samspillsituasjoner i kirke og samfunn
 • kan arbeide målrettet, selvstendig og ansvarlig, alene og sammen med andre
 • kan reflektere over etiske og sosiale problemstillinger knyttet til eget fag
 • kan kommunisere muntlig og skriftlig omkring musikkfaglige problemstillinger, både innenfor fagmiljøet og med publikum.
 • kan formidle Bibelens betydning for tro og liv
 • kan vurdere aktuelle ledelsesteorier ut fra kristent perspektiv
 • kan anerkjenne egen og andres utrustning med tanke på å bidra i menighetsutviklingsprosesser

Studiets oppbygning

Bachelorstudiet på totalt 180 studiepoeng (sp) er bygd opp av emner på 5, 10 og 15 sp. Et normert studieår tilsvarer 60 sp, der 1 sp tilsvarer 25 arbeidstimer. Studiet består av 120 sp musikkemner 30 sp praktisk-teologiske emner og 30 sp religionspedagogiske emner. 10 sp av musikkemnene er valgemner på det tredje året. I hvert av de tre årene utgjør musikkemnene 40 studiepoeng, herav 15 sp hovedinstrument. Musikkemnene er i all hovedsak langsgående gjennom hele studiet og flere av dem bygger på hverandre med progresjonskrav, mens de teologiske og religionspedagogiske emnene stort sett gjennomføres i mindre bolker med tilhørende praksis. Bak dette ligger det et tverrfaglig sikte som skal skape sammenheng og modning gjennom hele studiet med tanke på studentenes danning og studiets yrkesrettede fokus.

Emneoversikt med studiepoeng:

MML1 emnegruppe:

Emne / studiepoeng:

Emnekode:

Musikkemner (40 sp)

 • Hovedinstrument I (MML) (15 sp)
  • Inklusiv Samspill / Klassisk forum (klassisk)

 • Bi-instrument piano I (5 sp)

 • eller Bi-instrument sang I (5 sp)

 • Gehørtrening I (5 sp)
 • Arrangering I og II (5 sp)
 • Music in Worship (5 sp)
 • Musikkhistorie I (5 sp)

 • eller Populærmusikkhistorie (5 sp)

 • 4HINS101


 • 4BIP100
 • 4BIS100


 • 4GEH100
 • 4MARR150
 • 4MW100
 • 4MUH100
 • 4POPM101

Teologiske- og religions-pedagogiske emner, samlingsbasert

(20 sp)

 • Innføring i praktisk teologi (10 sp)
 • Ledelsesfilosofi (10 sp)

 • 4TEOL130
 • 4RELPED120

MML2 emnegruppe:

Emne / studiepoeng:

Emnekode:

Musikkemner (40 sp)

 • Hovedinstrument II (MML) (15 sp)
  • Inklusiv interpretasjon /klassisk forum

 • Bi-instrument piano II (5 sp)

 • eller Bi-instrument sang II (5 sp)

 • Gehørtrening II (5 sp)
 • Koralharmonisering (5 sp)
 • Korledelse I (5 sp)
 • Musikkhistorie II (inkl. Folkemusikk-kurs) (5 sp)

 • 4HINS201


 • 4BIP200
 • 4BIS200
 • 4GEH201
 • 4KOS102
 • 4KORL100
 • 4MUH201

Teologiske- og religionspedagogiske emner, samlingsbasert

(20 sp)

 • Bibelen- fortelling, fortolkning og formidling (10 sp)
 • Danning og trosopplæring- barn og unge (10 sp)

 • 4TEOL110
 • 4RELPED130

MML3 emnegruppe:

Emne / studiepoeng:

Emnekode:

Musikkemner (30 sp)

 • Hovedinstrument III (MML) (15 sp)
  • Inklusiv Samspill / Klassisk forum (klassisk)

 • Gehørbasert akkompagnement og impro. (5 sp)
 • Liturgikk og hymnologi (5 sp)
 • Gudstjenestepraksis I (5 sp)

 • 4HINS301 • 4MGAI300
 • 4LIHY300
 • 4GTP100

MML3 emnegruppe:

Emne / studiepoeng:

Emnekode:

Musikk valgemner (10 sp)

NB: Musikkproduksjon1a OG Ib må velges på MML3 dersom du

ønsker Musikk-produksjon II på MML4

Videre masterstudier i musikkvitenskap krever

musikkhistorisk valgemne (5 sp)** og emnet Musikktenkning

(10 sp). Begge emnene kan gjennomføres på MML4.

 • Musikkproduksjon Ia (5 sp)
 • Musikkproduksjon Ib (5 sp)
 • Arrangering III (5 sp)
 • Arrangering IV (5 sp)
 • Korledelse II (5 sp)
 • Korledelse III (5 sp)
 • Musikkhistorie I (5 sp) **
 • Populærmusikkhistorie (5 sp) **
 • Musikktenkning (10 sp) **
 • Låtskriving i gruppe (5 sp)****
 • Låtskriving (m/veiledning) (10 sp)****
 • Hovedinstrument fordypning solo (5 sp) *
 • Hovedinstrument fordypning solo (10 sp) *
 • Hovedinstrument fordypning samspill (5 sp) *
 • Hovedinstrument fordypning samspill (10 sp) *
 • Improvisasjon (5 sp) *
 • Bi-instrument piano III (5 sp)
 • Bi-instrument piano IV (10 sp)
 • Bi-instrument sang III (5 sp)
 • Bi-instrument sang IV (10 sp)
 • Bi-instrument kirkeorgel I (5 sp)
 • Bi-instrument kirkeorgel II (10 sp)
 • Bi-instrument gitarakkompagnement I (5 sp)
 • Bi-instrument gitarakkompagnement II (10 sp)

 • 4MPD101
 • 4MPD150
 • 4ARR300
 • 4ARR400
 • 4KORL200
 • 4KORL300
 • 4MUH100
 • 4POPM101
 • 4MUTENK
 • 4MLS100
 • 4MLS150
 • 4MHIF300
 • 4MHIF350
 • 4MHIF301
 • 4MHIF351
 • 4MPJ100
 • 4BIVP301
 • 4BIVP402
 • 4BIVS301
 • 4BIVS402
 • 4BIVO301
 • 4BIVO402
 • 4BIVG301
 • 4BIVG402

Teologiske- og religionspedagogiske emner, samlingsbasert

(20 sp)

 • Teologi for en misjonal kirke (10 sp)
 • Relasjonsledelse (10 sp)

 • 4TEOL140
 • 4RELPED110

* Fordypningsemner i hovedinstrument rekkefølgen kan variere. Minimum 10 sp av disse emnene må velges i løpet av hele UM-studiet, slik at summen av utøvende emner (hovedinstrument) totalt på minimum 80 sp.

** Obligatoriske emner ved kvalifisering til masterstudier i musikkvitenskap. Som valgemner gjelder følgende forbehold: Undervisningen kan være lagt parallelt med annen undervsining.

**** Med forbehold om ledige plasser. Kun ett av emnene kan velges.

MERK: Enkelte emner bygger på andre emner. Informasjon om dette finnes i de ulike emneplanene.

Innhold

Studiet er både teoretisk og praktisk i sin faglige tilnærming og forbereder studenten på musikerens ulike roller som utøver, leder, fagperson, kunnskapsformidler, veileder og verdiformidler.

Studiet skal utvikle studentens kompetanse i følgende fem hovedområder:

 • Faglig kompetanse.Det kreves at yrkesutøveren har solide kunnskaper og sikre ferdigheter i ulike fag og arbeidsformer. Arbeidet med fagene skal både fremme studentenes egen faglige og personlige utvikling, og det skal gi dem kompetanse for yrkesutøvelsen. Studiet sikter på å gi studentene hjelp til å finne og utvikle sine naturlige evner og nådegaver, slik at de kan foreta yrkesvalg i tråd med disse.
 • Formidlingskompetanse innebærer evne til refleksjon omkring arbeidets formål, innhold, deltakernes forutsetninger og behov. Ut fra slike refleksjoner må musikeren vise kyndighet ved å velge og legge til rette både det faglige innholdet og samværsformene for ulike målgrupper.
 • Sosial kompetanse.Kompetanse i sosialt samspill, veiledning og samarbeid bygger blant annet på faglig og didaktisk dyktighet som igjen gir autoritet og trygghet i sosiale sammenhenger. I samarbeid med kolleger og i samspill med barn, ungdom, voksne og eldre er det også en forutsetning at yrkesutøverne har evne til å observere, lytte og forstå andres synspunkter. Studenten må tilegne seg kunnskaper om og forståelse av gruppeprosesser og ledelse, og utvikle evne til å analysere og å løse konflikter. Videre må studenten må få trening i kommunikasjon for å kunne forstå og ta hensyn til andres standpunkter.
 • Yrkesetisk kompetanse. Yrkesetisk kompetanse innebærer å kunne vurdere, prioritere, og gjøre begrunnede valg i forhold til visse grunnleggende verdier og målsettinger.
 • Ledelses- og utviklingskompetanse. Studenten lærer ledelse ut fra allmenn teori om ledelse og bibelske ledelsesprinsipper. Studenten skal lære å lede både ansatte og frivillige medarbeidere. Gjennom hele utdanningen skal studenten forberedes på et tjenende lederskap.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet har varierte arbeids- og undervisningsformer. Det legges opp til stor grad av samhandling og samspill mellom lærere og studenter og studentene i mellom. Mange av emnene er studentene avhengige av hverandres deltakelse og involvering. Studiet krever derfor stor grad av tilstedeværelse.

Gjennom studiet vil studentene møte undervisningsformer som individuell undervisning, gruppeundervisning, samspill med og uten lærer, yrkesrelevant praksis, forelesninger, seminarer og mesterklasser. Studentene må i løpet av studiet presentere sitt utøvende musikalske virke i ulike konserter, gudstjenester og fremføringer av ulik størrelse og omfang. De fleste musikkemnene er langsgående, mens de seks teologiske- og religionspedagogiske emnene (PTL) er samlingsbaserte og organisert på følgende måte:

 • 1 uke undervisning NLA/Studietur
 • 1 uke selvstudium
 • 1 uke praksis (35-40 timer). Kan gjennomføres som punktpraksis eller langsgående. Praksissted avtales i samarbeid med skolen.

Det er lagt ett PTL-emne pr semester gjennom MML-studiet

Studietur:

Som en del av MML-studiet, organiseres det hvert år en studietur til USA. Studieturen er spesielt tilrettelagt for å utdanne, danne og inspirere MML1-studenter, der bl.a. besøk i ulike kirker, kjente musikkstudioer og utdanningsinstitusjoner står sentralt. Studieturene har frem til nå gått til Chicago eller Los Angeles.

Eksamen og vurdering

De ulike emnene har eksamensordninger tilpasset beskrivelsen av læringsutbyttet i hvert enkelt emne. Dette er nedfelt i hver enkelt emneplan. Vurderingsuttrykk er gradert karakter (A - F) eller bestått/ikke bestått. Arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Praksis

Praksis skal ha et omfang på minimum 300 timer i løpet av bachelorstudiet. Av dette er det knyttet 35-40 timers praksis som arbeidskrav i hvert av følgende seks emner:

4TEOL130: Innføring i praktisk teologi, høstsemesteret MML1

4RELPED120: Ledelsesfilosofi, vårsemesteret MML1

4TELO110: Bibelen - fortelling, fortolkning og formidling, høstsem. MML2

4RELPED130: Danning og trosopplæring - barn og unge, vårsem. MML2

4TEOL140: Teologi for en misjonal kirke, vårsemesteret MML3

4RELPED110: Relasjonsledelse, høstsemesteret MML3

Det er også knyttet ca. 50 timer praksis til emnet Gudstjenestepraksis I (4GTP100) som normalt gjennomføres på vårsemesteret MML3.

Resten av praksis er knyttet til de ulike utøvende emner bl.a. i form av konserter og gudstjenester både eksternt og internt på studiestedet.

Under gjennomføringen av praksis skal studenten:

 • få innsyn i aktuelle arbeidsoppgaver for en stillingskategori
 • møte andre medarbeidere som arbeider i feltet
 • øves i faglig og tverrfaglig samarbeid
 • tilegne seg innsikt i mellommenneskelig kommunikasjon
 • prøve å anvende egen kunnskap i praktiske oppgaver fra feltet
 • reflektere over egen praksis gjennom loggføring og besvarelse av refleksjonsspørsmål
 • tilegne seg innsikt om sammenhengen mellom studiet og yrkesutøvelsen
 • tilegne seg erfaring på grunnlag av observasjon og praktiske øvelser
 • reflektere over yrkesutøvelsens etiske sider

All obligatorisk praksis er knyttet til ulike emner i form av arbeidskrav.

Utveksling og internasjonalisering

Det er tilrettelagt for utveksling i femte semester, se NLA Høgskolens utvekslingsavtaler. Følgende studiesteder er spesielt anbefalt for MML-studiet:

- North Park University, Chicago IL, USA

- BIOLA (Biblical Institute of Los Angelos), La Mirada, LA, USA

- Calvin College, Michigan, USA

NLA kan også tilrettelegge for utveksling i Europa gjennom Erasmus

Videre studier

Bachelorgrad i musikk, menighet og ledelse kvalifiserer faglig til å søke opptak til følgende studier

 • ved NLA Høgskolen:
 • Påbygging i utøvende musikk, årsstudium - som gir en ny bachelor i utøvende musikk
 • Master in Theology and Ministry
 • andre institusjoner:
 • Master i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo (se krav til valgemner nedenfor)
 • Musikk og helse (60 sp) ved NMH som kvalifiserer videre til Masterstudiet i musikkterapi

Bachelor i MML sammen med påbygging i utøvende musikk kvalifiserer faglig til å søke opptak til:

 • Masterstudier i utøvende musikk ved flere institusjoner
 • Praktisk pedagogiske utdanninger (PPU) med musikk fagdidaktikk, inkludert PPU med didaktisk spesialisering i instrumental- og ensembleundervisning ved Norges musikkhøgskole (NMH)

Relevans

MML-bacheloren utdanner spesielt for musikkstillinger i kirke, menighet og organisasjon. Samtidig har den en faglig bredde og kvaliteter som er relevant i utøvende og organisatorisk musikkarbeid i andre sammenhenger, for eksempel i kunst- og kultursektoren.

Videre kvalifiserer bachelorstudiet til stilling som menighetspedagog og trosopplæringer i Den norske kirke. Utdanningen er også relevant for arbeid som folkehøyskole- og bibelskolelærer, barne- og ungdomsarbeider, musikalsk leder og frivillighetskoordinator i menigheter og organisasjoner.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. (Individualundervisning kan foregå på engelsk ved behov/utveksling.) Eksamensspråk vil normalt følge undervisningsspråket i emnet.

Evaluering

Studiet vil være gjenstand for kontinuerlig evaluering, og studentene vil i særlig grad bli trukket inn i evalueringen av arbeidsformene og undervisningen. Studiet evalueres også jevnlig i forhold til relevans for aktuelt arbeidsmarked og videre studier.

Andre bestemmelser

Det er krav om alminnelig god fysisk og psykisk helse for å delta på studietur.

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla

Emneoversikt

 • 4ARR300 - Arrangering III - 5 sp
 • 4ARR400 - Arrangering IV - 5 sp
 • 4BIP100 - Biinstrument Piano I - 5 sp
 • 4BIP200 - Biinstrument Piano II - 5 sp
 • 4BIS100 - Biinstrument Sang I - 5 sp
 • 4BIS200 - Biinstrument Sang II - 5 sp
 • 4BIVG301 - Biinstrument gitarakkompagnement I - 5 sp
 • 4BIVG402 - Biinstrument gitarakkompagnement II - 10 sp
 • 4BIVO301 - Biinstrument Orgel I - 5 sp
 • 4BIVO402 - Biinstrument Orgel II - 10 sp
 • 4BIVP301 - Biinstrument Piano III - 5 sp
 • 4BIVP402 - Biinstrument Piano IV - 10 sp
 • 4BIVS301 - Biinstrument Sang III - 5 sp
 • 4BIVS402 - Biinstrument Sang IV - 10 sp
 • 4GEH100 - Gehørtrening I - 5 sp
 • 4GEH201 - Gehørtrening II - 5 sp
 • 4GTP100 - Gudstjenestepraksis I - 5 sp
 • 4HINS101 - Hovedinstrument I - 15 sp
 • 4HINS201 - Hovedinstrument II - 15 sp
 • 4HINS301 - Hovedinstrument III - 15 sp
 • 4HINS301K - Hovedinstrument III, klassisk - 15 sp
 • 4HINS301R - Hovedinstrument III, rytmisk - 15 sp
 • 4KORL100 - Korledelse I - 5 sp
 • 4KORL200 - Korledelse II - 5 sp
 • 4KORL300 - Korledelse III - 5 sp
 • 4KOS102 - Koralharmonisering - 5 sp
 • 4LIHY300 - Liturgikk og hymnologi - 5 sp
 • 4MAR150 - Arrangering I og II - 5 sp
 • 4MGAI300 - Gehørbasert akkompagnement og improvisasjon - 5 sp
 • 4MHIF300 - Hovedinstrument fordypning solo - 5 sp
 • 4MHIF301 - Hovedinstrument fordypning samspill (5 sp) - 5 sp
 • 4MHIF350 - Hovedinstrument fordypning solo (10 sp) - 10 sp
 • 4MHIF351 - Hovedinstrument fordypning samspill - 10 sp
 • 4MLS100 - Låtskriving i gruppe - 5 sp
 • 4MLS150 - Låtskriving - 10 sp
 • 4MPD101 - Musikkproduksjon I a - 5 sp
 • 4MPD150 - Musikkproduksjon I b - 5 sp
 • 4MPJ100 - Improvisasjon - 5 sp
 • 4MUH100 - Musikkhistorie I - 5 sp
 • 4MUH201 - Musikkhistorie II - 5 sp
 • 4MUTENK - Musikktenkning - 10 sp
 • 4MW100 - Music in worship - 5 sp
 • 4POPM101 - Populærmusikkhistorie - 5 sp
 • 4RELPED110 - Relasjonsledelse - 10 sp
 • 4RELPED120 - Ledelsesfilosofi - 10 sp
 • 4RELPED130 - Danning og trosopplæring - barn og unge - 10 sp
 • 4TEOL110 - Bibelen - fortelling, fortolkning og formidling - 10 sp
 • 4TEOL130 - Innføring i praktisk teologi - 10 sp
 • 4TEOL140 - Teologi for en misjonal kirke - 10 sp