Videreutdanning for barnehagen

NLA Høgskolen har utdannet barnehagelærere siden 1996. Hos oss kan du som arbeider i barnehage velge mellom ulike videreutdanninger som alle fokuserer på din og dine medstudenters faglige utvikling, samtidig som du oppnår økt formell kompetanse.

Videreutdanningene våre er bygget opp slik at du kan studeres samtidig som du er i arbeid. De fleste videreutdanningene er nettbasert med fysiske samlinger. Ofte er fellesskapet med medstudentene fra andre barnehager og sammenhenger en av de viktigste bidragene til gruppens felles faglige utvikling. Enkelte videreutdanninger kan også være åpne for studenter som ikke arbeider i barnehage.

Det teoretiske grunnlaget du tilegner deg gjennom faglitteratur og forelesninger får umiddelbar praktisk betydning når du prøver det ut underveis i din egen undervisning. Kunnskapen modnes når du og medstudentene dine drøfter fagstoffet i lys av de ulike erfaringene dere har med dere fra egen lærerpraksis. Tankene bearbeides når du strukturerer dem i skriftlige arbeider, og har blitt dine egne når deler det du har lært med kollegaene på din egen arbeidsplass.

 

Videreutdanninger for barnehagen

Videreutdanning på 30 studiepoeng for barnehagelærere i Ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen. Studiet er delvis nettbasert med samlinger i Bergen. Dette er et tilbud innenfor ordningen Kompetanse for fremtidens barnehage. Søk Utdanningsdirektoratet innen 1. mars.

Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk for deg som arbeider i barnehage og har en annen pedagogisk utdanning. Tilleggsutdanningen består av to emner á 30 studiepoeng som tilbys annethvert år og kan gjennomføres i valgfri rekkefølge. Studiet er delvis nettbasert med samlinger i Bergen. Dette er et tilbud innenfor ordningen Kompetanse for fremtidens barnehage. Søk Utdanningsdirektoratet innen 1. mars.

Videreutdanning i Pedagogisk veiledning kvalifiserer for oppgaver som veileder i ulike pedagogiske sammenhenger. Videreutdanningen består av fire moduler á 15 studiepoeng som bygger på hverandre og tilbys som enkeltemner i Bergen og Oslo.

Noen av studieplassene er forbeholdt lærere ved NLAs praksisbarnehager.

Videreutdanning i Barnehagekunnskap på 15 studiepoeng over to semester, for deg som arbeider som assistent eller fagarbeider i en barnehage.

Ta barnehagelærerutdanningen på deltid samtidig som du arbeider i barnehage der du bor. Fra 2024 er begge tilbudene samlingsbaserte, slik at det blir enda lettere å gjennomføre for deg som ikke bor i nærheten av studiestedene våre.

Du kan velge mellom ABLU med samlinger i Bergen og ABLU med samlinger i Oslo.

 

Mastergrader

Mastergrad i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse er en av spesialiseringene NLA Høgskolen tilbyr innenfor mastergrad i pedagogikk.

Studiet er samlingsbasert, og du kan velge mellom å ta studiet over to eller fire studieår.

Gå direkte til Studieplan for mastergrad i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse eller les mer generelt om Mastergrad i pedagogikk.

Studiet passer for barnehagelærere og andre pedagoger som ønsker et fordypet vitenskapelig studium av pedagogisk ledelse med tanke på videre arbeid som styrer, pedagogisk leder eller forsker eller en annen tjeneste innen barnehage og barnehagemyndighet, pedagogiske eller  kirkelige virksomhet eller samfunnet generelt.

Du kan søke hvis du har barnehagelærerutdanning, annen lærerutdanning eller en bachelor i pedagogikk. Se de gjeldende opptakskravene i studieplanen.

Mastergrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk er en av spesialiseringene NLA Høgskolen tilbyr innenfor mastergrad i pedagogikk.

Studiet er samlingsbasert, og du kan velge mellom å ta studiet over to eller fire studieår.

Gå direkte til Studieplan for mastergrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk eller les mer generelt om Mastergrad i pedagogikk.

Studiet passer for barnehagelærere og andre pedagoger og lærere som ønsker et fordypet vitenskapelig studium av spesialpedagogikk med tanke på arbeid innenfor en rekke områder i utdanningssektoren.

Søkere må ha 30 studiepoeng i spesialpedagogikk på bachelornivå, og enten barnehagelærerutdanning, skolelærerutdanning eller en bachelor i pedagogikk. Se de gjeldende opptakskravene i studieplanen.

 

Enkeltemner

P240 | Allmennpedagogiske spørsmål | 15 studiepoeng

I dette emnet drøftes allmennpedagogiske spørsmål på ulike måter og gjennom ulike medier som film, pedagogisk teori og skjønnlitteratur, alt med relevans for dagens pedagogiske praksis og tenkning. Emnet har fokus på drøfting av begreper, fenomener, interesser og forståelser knyttet til grunnleggende pedagogiske spørsmål innen allmenn pedagogikk. Det arbeides med fagtekster og skjønnlitteratur som har allmennpedagogisk relevans.

P272 | Familiepedagogikk | 15 studiepoeng

Familiepedagogikken setter søkelyset på familiens betydning for barns oppdragelse og danning i et mangfoldig samfunn.

P261 | Innføring i spesialpedagogisk arbeid for barn og unge med vekt på grunnlagsproblemer | 15 studiepoeng

Emnet gir en grunnleggende innføring i spesialpedagogisk arbeid for barn og unge.

P211 | Interkulturell pedagogikk | 15 studiepoeng

Emnet utfordrer studenter til å reflektere over utviklingstrekk ved vårt flerkulturelle samfunn, de verdier og tradisjoner vi bør bygge på og føre videre, og de utfordringer utdanningssystemet i Norge og i andre deler av verden står overfor.

P273 | Kommunikasjon, holdningsdanning og digital dømmekraft | 15 studiepoeng

Tema:

 • Teori om kommunikasjon og holdninger.
 • Holdningsdanning, holdningsendring og kommunikasjon.
 • Ny medieteknologi, mediebruk og digital dømmekraft.
 • Kommunikasjon og påvirkning.
 • Dialog og holdningsdanning i pedagogisk sammenheng.
 • Teknokulturell danning og debatten om danning i pedagogikken

P270 | Metode i forsknings- og utviklingsarbeid | 15 studiepoeng

Tema:

 • forsking og utviklingsarbeid
 • forskingsetikk
 • forskningen sine vilkår og avgrensinger
 • om hvor pålitelig, gyldig og allmenn forsking og utviklingsarbeid kan være
 • kilder og metoder for innsamling av informasjon
 • bruk av skriftlige kilder
 • observasjon, intervju og spørreskjema
 • deskriptiv statistikk
 • grafisk framstilling, middelverdi, spredning og korrelasjon

P232 | Pedagogisk ledelse | 15 studiepoeng

Emnet fokuserer på pedagogisk ledelse i barnehage og skole (pedagogiske institusjoner).

Sentrale temaområder:

 • Teorier om pedagogisk ledelse
 • Ulike grunnlag for pedagogisk ledelse
 • Lederroller, lederstiler og ledelsesformer
 • Utvikling av ledere og lederidentitet
 • Barnehagen og skolen som organisasjon
 • Organisasjonslæring og organisasjonsmessige endrings- og utviklingsprosesser

Innholdet og arbeids- og evalueringsformene er valgt med tanke på at studiet skal gi studentene et grunnlag for å identifisere seg med og ta et selvstendig personlig ansvar for de oppgavene og de utfordringene de vil stå overfor som ledere i pedagogiske sammenhenger.

P263 | Spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk i et systemperspektiv | 15 studiepoeng

Emnet gir ei grunnleggande innføring i spesialpedagogikk i eit systemperspektiv med utgangspunkt i grunnlagsproblem basert på spesialpedagogikkens historie og utviklinga av ein skule for alle.

P262 | Spesialpedagogisk arbeid  –  med utgangspunkt i ulike funksjonsnedsettelser | 15 studiepoeng

Emnet gir en innføring i spesialpedagogisk arbeid for barn og unge med utgangspunkt i ulike funksjonsnedsettelser.

P259 | Tilpasset opplæring, spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk | 15 studiepoeng

Emnet tar for seg pedagogikk med vekt på forholdet mellom spesialpedagogikk og allmennpedagogikk, spesialpedagogiske tiltak og allmennpedagogiske tiltak. Med dette som utgangspunkt gir emnet en grunnleggende innføring i noen utvalgte tema.

Det vil variere fra semester til semester hvilke emner som har ledige plasser og lyses ut til lokalt opptak. Liste publiseres på nla.no/opptak. Emnene inngår i ulike studieprogram på forskjellige uttdanningsnivå, og du må undersøke hvilke krav som gjelder for det enkelte emnet.

 

Kontakt oss

Hvis din barnehage, kommune, organisasjon, menighet eller bedrift ønsker samarbeid om kompetanseutvikling eller kanskje enkeltstående foredrag eller seminarer innenfor ulike barnehagefaglige områder, ta kontakt med oss på NLA Videre!

Kontakt oss