Kommunikasjon og livssyn enkeltemner

Kommunikasjon og livssyn enkeltemner
  • Kristiansand/nettbasert
  • Enkeltemner
  • 10/20 studiepoeng
  • Høst/vår
Løpende opptak Søk lokalt opptak
Ønsker du faglig påfyll kombinert med jobb? Vil du lære mer om å forklare, forsvare og formidle kristen tro midt i livssynsmangfoldet, ikke minst i møte med ungdom? På NLA Kristiansand kan du ta årsstudium innen kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk som eget studium eller som del av en bachelor i praktisk teologi og ledelse. Du kan også ta ett eller flere enkeltemner. Alle KL-studiene har fleksibelt opplegg, enten som samlingsbaserte eller nettbaserte studier.

Om utdanningen 

Emnene i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk (KL) er spesielt egnet for deg som jobber med trosopplæring, undervisning, forkynnelse og veiledning, enten det er i menigheter, kristne organisasjoner eller på skoler med kristen verdiforankring. KL-emner kan kombineres med jobb eller andre studier.

Les mer om Kommunikasjon og livssyn årsstudium her!

Oppbygging

Alle KL-studiene har fleksibelt studieopplegg, enten som samlingsbaserte eller nettbaserte studier. Undervisningen er variert og allsidig. Arbeid med ulike slags oppgaver under veiledning er en sentral læringsform. Vurderingsformene veksler ellers mellom prosjektoppgaver, skriftlig og muntlig eksamen, samt presentasjoner. Se viktige datoer under hvert emne.

Emner du kan ta om våren

3KL102 Kristen tro som livssyn

Hva er de store linjene og den indre sammenhengen i kristen tro? Hva er særpreget ved det kristne livssynet sammenlignet med andre livssyn? 

Undervisning våren 2024

Tre obligatoriske kursdager i Kristiansand 8. - 10. januar.

Vurderingsform

Muntlig eller to skriftlige oppgaver den 27.02.

Emneplan: 3KL102  Kristen tro som livssyn

Dette emnet tilbys både som enkeltemne og som del av årsstudiet i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk.

3KL109 Livssynsdanning, ungdomskultur og medier

Hva tror ungdom på – og hvorfor? Hvordan påvirker populærkulturen ungdommers tro? 

Undervisning våren 2024

Tre obligatoriske lokale kursdager i Kristiansand/Gimlekollen: 28. februar til 1. mars.

Vurderingsform

Skriftlig prosjektoppgave. Innlevering 19. april.

Emneplan: 3KL109 Livssynsdanning, ungdomskultur og medier


Dette emnet tilbys både som enkeltemne og som del av årsstudiet i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk.

 

3KL108 Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk: Formidling 

Hvordan formidle kristen tro på en troverdig og relevant måte på ulike arenaer og medieplattformer?

Undervisning våren 2024

Seks obligatoriske lokale kursdager: 22. til 24. april og 8. til 10. mai.

Vurderingsform

En mappe med tre dokumenterte formidlinger og et refleksjonsnotat. (Innlevering: 6. juni)

Studieplan 3KL108.

Dette emnet tilbys både som enkeltemne og som del av årsstudiet i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk.

3KL107 Kristent ungdomsarbeid i sjelesørgerisk perspektiv

Hvordan være en god lytter i møte med ungdom? Hvordan samtale med ungdom – og hvordan gi dem hjelp med det de sliter med? Emnet er nært knyttet til egen praksis, med case og oppgaver som sentral læringsform.

Undervisning våren 2024

Emnet tilbys med en kombinasjon av flere digitale samlinger og en lokal samling med kursdager.

  • Tre obligatoriske digitale samlinger: 15. februar, 21. mars og 2. mai kl. 17-20.
  • To obligatoriske lokale kursdager på Gimlekollen: 11. april kl. 10-16 og 12. april kl. 09-15.

Vurderingsform

Skriftlig oppgave med innlevering 6. juni.

Video om emnet: Den gode samtalen

Emneplan: 3KL107 Kristent ungdomsarbeid i sjelesørgerisk perspektiv

3KL204 Bibelformidling og bibelfortolkning

Hvordan arbeide med å forstå bibeltekster? Hvordan formidle Bibelens budskap til mennesker i vår tid?

Emnet gir verktøy for induktivt bibelstudium og bibelutleggende forkynnelse / andakter.

Undervisning våren 2024

To obligatoriske digitale samlinger: 4. mars og 18. mars. Tidspunkt: kl. 10.00-14.00.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen over tre dager. Dato kommer.

Emneplan: 3KL204 Bibelformidling og bibelfortolkning

Undervisning

Alternativt lokale/digitale samlinger arrangert av NKSS (dato kommer), eller kortsvarsoppgave basert på egenstudier.  

Vurderingsform

Hjemmeeksamen over tre dager: 3.–6. juni

Emneplan: https://www.nla.no/studietilbud/emner/2023/3kl111N/

 


Emner du kan ta om høsten

3KL101 Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk: Innføring (30 sp)

Innføringsemnet gir et unikt møte med kjerneinnholdet i alle emner som tilbys innen Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk. Her rettes fokus på ulike sider ved kommunikasjon, på livssynskunnskap og livssynsanalyse, på relasjonen medier, ungdomskultur og livssynsmarked, og på kristen apologetikk. 

Emnet er del av årsstudiet, men kan også tas som enkeltemne – enten på heltid om høsten eller på deltid over høst og vår. Uansett er den obligatoriske undervisningen lagt til høstsemesteret. 

Undervisning

Undervisningen kombinerer lokal og digital undervisning, og inkludere dessuten en studietur til England. Studieturen kan erstattes av en mappeoppgave med refleksjoner og diskusjoner over 8-10 angitte foredrag.

Emnet har to obligatoriske lokale samlinger: 14. – 16. august og 19. – 21. oktober (inkluderer Veritaskonferansen). De lokale samlingene har undervisning fra kl. 09.00-16.00, og vil også inkludere noe program på kveldstid den første dagen på de lokale kursdagene, med vekt på fellesskap rundt mat og prat.

Studieturen til England er lørdag 9. – mandag 18. september. Prisen er på 8000,- kroner for turen, ikke iberegnet reisen til og fra England. Se mer informasjon om turen her.

Emnet kan også tas som deltidsstudium. For deltidsvarianten er all undervisning og obligatoriske arbeidskrav lagt til høsten, mens våren består av arbeid under veiledning med innleveringsoppgavene, og til slutt hjemmeeksamen.

Vurderingsform

To innleveringsoppgaver og en femtimers, digital hjemmeeksamen. Denne siste er 14. desember for høsten eller i juni 2024 (for deltidsvarianten). Dato for våren kommer senere.

Emneplan: 3KL101 Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk: Innføring

3KL104 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv – med praksis. (20 sp)

Hvordan utfordres kristent ungdomsarbeid av samtiden? Hvordan møte spørsmål og innvendinger mot kristen tro på en måte som hjelper de unge? 

Emnet er nært knyttet til studentens egen praksis, med arbeidsoppgaver som sentral læringsform. Kan tas enten kun på høsten eller over høst og vår. Uansett er den obligatoriske undervisningen lagt til høsten.

Undervisning

Tre til fire obligatoriske kursdager. Resten nettbasert med vekt på oppgaver og veiledning.

Datoer høsten 2023:

  • En digital kursdag mandag 18. september kl. 14.00-16.00
  • Tre lokale kursdager i Kristiansand 19. - 21. oktober, hvor Veritaskonferansen i Grimstad 21. oktober er del av programmet.

Vurderingsform

Tre innleveringsoppgaver med innlevering 14. desember. 

Emneplan: 3KL104 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv med praksis

 

Ønsker du en teoretisk variant uten praksis? :

For deg som måtte ønske en teoretisk variant av 3Kl104 uten praksis så finnes emnet 3KL106 (15 sp).

Se studieplan: 3KL106 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv

3KL110 Kristent livssyn og naturvitenskap i apologetisk perspektiv (10 sp)

Hvordan respondere på den aktuelle debatten om kristen tro og naturvitenskap? Hvilke rolle spiller ulike livssyn i debatten, og hva er de aktuelle kristne apologetiske tilnærmingene?

Undervisning

3KL110 tilbys som nettemne hvor kjernen er selvstendig arbeid med digitale leksjoner.

Det tilbys en digital samling for oppstart mandag 02.10 kl. 13.00-15.00. Det vil tilbys flere lokale/digitale samlinger etter behov.

Vurderingsform

Et refleksjonsnotat og et formidlingsprosjekt med innlevering 7. desember. 

Emneplan: 3KL110 Kristent livssyn og naturvitenskap i apologetisk perspektiv

What are key issues for Christian apologetics in our time? How can we give a holistic response to apologetic challenges in our post-Christian, secular and pluralistic context?

The One Semester Programme in Christian Apologetics (online)  in comprised of two course modules:

  • 3KL220N The Christian Worldview in Apologetic Perspective: Key Approaches and Themes 10 ECTS)
  • 3KL221N Apologetics for a Christian Worldview: Methodology and Selected Issues (20 ECTS)

Teaching autumn 2023:

This is a digital course based on a large degree of individual work with online resources. Digital sessions will be offered with teaching and discussion.

Both courses start in August, with local/digital teaching Thursday August 17th (3KL220) 14.00-16.00 and Friday 18th (3KL221) 14.00-16.00.
The rest of the teaching in both courses will be on Thursdays 13.00-15.00.

Note: We highly recommend attending The Veritas Conference October 20th – 22nd In Kristiansand and Grimstad. See www.veritaskonferansen.no
The Veritas Research Symposium Friday 20th 12.00-17.00.

Final assessment

3KL220N:
One week home exam: Monday October 2nd - October 7th.

3KL221N:
Oral presentation: Thursday November 30th 
Essay: Thursday December 15th

Course description: 3KL220N The Christian Worldview in Apologetic Perspective: Key Approaches and Themes (10 ECTS)

Course description: 3KL221N Apologetics for a Christian Worldview: Methodology and Selected Issues (20 ECTS)

Undervisning

3KL111N tilbys som nettemne hvor kjernen er selvstendig med digitale leksjoner. Det tilbys digitale samlinger hvor studenters egne presentasjoner står sentralt.

Det tilbys en digital samling for oppstart 02.10 kl. 09.00-11.00

Tilbud om 5-6 digitale samlinger, (alternativt ekstra arbeidskrav på 1000 ord). 

Vurderingsform

Hjemmeeksamen over tre dager, med innlevering av en oppgave tilsvarende et omfang på 3000 ord (pluss/minus 15 %): 18.–21. desember.

Emneplan: 3KL111N Praktisk apologetikk for et kristent livssyn

 

 

Videre utdanning

Enkeltemnene 3KL101, 3KL102, 3KL109 og 3KL108 utgjør til sammen årsstudium i Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk. Dette årsstudiet kan tas som ett av tre år i bachelor i Praktisk teologi og ledelse (PTL). KL-emner kan ofte inngå som frie studiepoeng i andre bachelorprogram ved NLA Høgskolen, så vel som ved andre høgskoler og universiteter.