Kommunikasjon og livssyn enkeltemner

Kommunikasjon og livssyn enkeltemner
 • Kristiansand/nettbasert
 • Enkeltemner
 • 10/20 studiepoeng
 • Høst/vår
Løpende opptak Søk lokalt opptak
Ønsker du faglig påfyll kombinert med jobb? Vil du lære mer om å forklare, forsvare og formidle kristen tro i møte med livssynsmangfoldet, ikke minst i møte med ungdom? På NLA Kristiansand på Gimlekollen kan du ta årsstudium eller bachelor innen kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk, eller du kan velge å ta enkeltemner.    Alle KL-studiene har fleksibelt opplegg, med få kursdager – resten nettbasert.

Om utdanningen 

Emnene i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk (KL) er spesielt egnet for deg som jobber med trosopplæring, undervisning, forkynnelse og veiledning, enten det er i menigheter, kristne organisasjoner eller på skoler med kristen verdiforankring. KL-emner kan kombineres med jobb eller andre studier.

Les mer om Kommunikasjon og livssyn årsstudium her!

Oppbygging

Alle KL-emner har et fleksibelt studieopplegg, med få obligatoriske kursdager og resten nettbasert. Kursdagene består av konsentrerte forelesninger, seminarer og workshops. Oppgaveskriving med veiledning er en sentral læringsform. Vurderingsformene veksler ellers mellom prosjektoppgave, hjemmeeksamen og muntlig eller skriftlig skoleeksamen.

Emner du kan ta om våren

Kristent ungdomsarbeid, sjelesorg

3KL107 Kristent ungdomsarbeid i sjelesørgerisk perspektiv

Hvordan være en god lytter i møte med ungdom? Hvordan samtale med ungdom – og hvordan gi dem hjelp med det de sliter med? Emnet er nært knyttet til egen praksis, med case og oppgaver som sentral læringsform.

Undervisning våren 2022

Digitale samlinger:
6. januar, 3. mars og 12. mai, kl. 16.00 – 20.00.
Fysisk samling på Gimlekollen:
28.-29. april (fra 10.00 tors - 16.00 fred.)

Vurderingsform

Skriftlig oppgave med innlevering 9. juni

Video om emnet: Den gode samtalen

Studieplan: 3KL107 Kristent ungdomsarbeid i sjelesørgerisk perspektiv

Kristen tro som livssyn

3KL102 Kristen tro som livssyn

Hva er de store linjene og den indre sammenhengen i kristen tro? Hva er særpreget ved det kristne livssynet sammenlignet med andre livssyn? 

Undervisning våren 2022

Kursdager 5. - 7. januar.

Vurderingsform

Muntlig eller skriftlig eksamen 1. mars.

Studieplan: 3KL102  Kristen tro som livssyn

Bibelformidling og bibelfortolkning

3KL204 Bibelformidling og bibelfortolkning

Hvordan arbeide med å forstå bibeltekster? Hvordan formidle Bibelens budskap til mennesker i vår tid?

Emnet gir verktøy for induktivt bibelstudium og bibelutleggende forkynnelse / andakter.

Undervisning våren 2022

Digitale kursdager: 7. mars og 21. mars (kl. 10.00 – 14.00 begge dager).

Vurderingsform

Skriftlig hjemmeeksamen 16. – 20. mai

Studieplan: 3KL204 Bibelformidling og bibelfortolkning

Livsynspluralisme, ungdomskultur og medier

3KL109 Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier

Hva tror ungdom på – og hvorfor? Hvordan påvirker populærkulturen ungdommers tro? 

Undervisning våren 2022

Kursdager: 25.-27. april.

Vurderingsform

Skriftlig oppgave med innlevering 9. juni.

Studieplan: 3KL109 Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier

Kristent livssyn i apologetisk perspektiv

3KL103 Kristent livssyn i apologetisk perspektiv

Hvordan argumentere for Guds eksistens og Jesu oppstandelse?

Undervisning våren 2022

Kursdager 2. - 4. mars.

Vurderingsform

Skriftlig hjemmeeksamen 19.-22. april.

Studieplan: 3KL103 Kristent livssyn i apologetisk perspektiv 


Emner du kan ta om høsten

Kommunikasjon og livssyn: Innføring

3KL101 Kommunikasjon og livssyn: Innføring (30 sp)

Innføringsemnet gir et unikt møte med kjerneinnholdet i alle emner som tilbys innen Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk. Her rettes fokus på ulike sider ved kommunikasjon, på livssynskunnskap og livssynsanalyse, på relasjonen medier, ungdomskultur og livssynsmarked, og på kristen apologetikk. 

Emnet er del av årsstudiet, men kan også tas som enkeltemne – enten på heltid om høsten eller på deltid over høst og vår. Uansett er den obligatoriske undervisningen lagt til høstsemesteret. 

Undervisning

Også høsten 2021 vil studieturen til England falle bort på grunn av Covid-19-situasjonen. Den erstattes av en kombinasjon av tre lokale og ti digitale samlinger, hvor det internasjonale miljøet fra England er en del av programmet. 

Programmet for obligatorisk undervisning høsten 2021 (med forbehold om enkelte endringer):

 • Mandag 16. – onsdag 18. august – Lokal samling i Kristiansand
 • Torsdag 26. august – Digital samling
 • Torsdag 2. september – Digital samling
 • Torsdag 9. – lørdag 11. september – Lokal samling i Kristiansand
 • Torsdag 16. september – Digital samling
 • Torsdag 23. september – Digital samling
 • Torsdag 30. september – Digital samling
 • Torsdag 14. oktober – Digital samling
 • Torsdag 21. – lørdag 23. oktober –Lokal samling i Kristiansand
 • Torsdag 28. oktober – Digital samling

De digitale samlingene er fra kl. 10.00-14.00. De lokale samlingene har undervisning fra kl. 09.00-16.00, og vil også inkludere noe program på kveldstid den første dagen på de lokale kursdagene, med vekt på fellesskap rundt mat og prat.

Vurderingsform

To innleveringsoppgaver og en femtimers, digital hjemmeeksamen. Denne er 9. desember for høsten eller 2. juni 2022 (deltid).

Studieplan: 3KL101 Kommunikasjon og livssyn: Innføring

Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv

3KL104 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv – med praksis. (20 sp)

Hvordan utfordres kristent ungdomsarbeid av samtiden? Hvordan møte spørsmål og innvendinger mot kristen tro på en måte som hjelper de unge? 

Emnet er nært knyttet til studentens egen praksis, med arbeidsoppgaver som sentral læringsform. Kan tas enten kun på høsten eller over høst og vår. Uansett er den obligatoriske undervisningen lagt til høsten.

Undervisning

Tre obligatoriske kursdager. Resten nettbasert med vekt på oppgaver og veiledning.

Datoer høsten 2021:

 • En digital kursdag i september (tidspunkt kommer) og to lokale kursdager i Kristiansand 22. – 23. oktober, hvor Veritaskonferansen i Grimstad 23. oktober er del av programmet.

Vurderingsform

Tre innleveringsoppgaver med innlevering 9. desember. 

Studieplan: 3KL104 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv med praksis

 

Ønsker du en teoretisk variant uten praksis? :

For deg som måtte ønske en teoretisk variant av 3Kl104 uten praksis så finnes emnet 3KL106 (15 sp).

Se studieplan: 3KL106 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv

Kristent livssyn og naturvitenskap

3KL110 Kristent livssyn og naturvitenskap i apologetisk perspektiv (10 sp)

Hvordan respondere på den aktuelle debatten om kristen tro og naturvitenskap? Hvilke rolle spiller ulike livssyn i debatten, og hva er de aktuelle kristne apologetiske tilnærmingene?

Undervisning

3KL110 tilbys som rent nettemne. Undervisningen er basert på ti nettleksjoner med undervisningsvideoer, aktuelle medietekster og supplerende digitale læringsressurser. Studenten arbeider selvstendig med dette stoffet. En flervalgsoppgave som tar utgangspunkt i nettleksjonene må være bestått før studenten kan melde seg opp til eksamen.

Vurderingsform

Et refleksjonsnotat og et formidlingsprosjekt med innlevering 9. desember. 

Studieplan: 3KL110 Kristent livssyn og naturvitenskap i apologetisk perspektiv

Apologetikk for det kristne livssynet

3KL211 Apologetikk for det kristne livssynet – tilnærmingsmåter og utvalgte temaer (20 sp) Fordypningsemne.

Hvordan ser populærkulturen og ulike livssyn på det onde og på evangelienes troverdighet? Hvordan respondere på dette?

Undervisning

To obligatoriske digitale kursdager i september/oktober, samt Veritaskonferansen. Resten nettbasert. Fokus på oppgaveveiledning.

Datoer høsten 2021:
Digitale kursdager 13. september og 18. oktober, samt Veritaskonferansen i Grimstad 22.-23. oktober.

Vurderingsform

Prosjektoppgave med innlevering 9. desember.

Studieplan: 3KL211 Apologetikk for det kristne livssynet - tilnærmingsmåter og utvalgte temaer

Kristent livssyn i apologetisk perspektiv

3KL103 Kristent livssyn i apologetisk perspektiv

Hvordan argumentere for Guds eksistens og Jesu oppstandelse?

Undervisning våren 2022

Kursdager 2. - 4. mars.

Vurderingsform

Skriftlig hjemmeeksamen 19.-22. april.

Studieplan: 3KL103 Kristent livssyn i apologetisk perspektiv 

 

Videre utdanning

Enkeltemnene 3KL101, 3KL102, 3KL103 og 3KL109 utgjør til sammen årsstudium i Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk. Dette årsstudiet kan inngå som frie studiepoeng i Praktisk teologi og ledelse (PTL) og i andre bachelorprogram ved NLA Høgskolen, så vel som ved andre høgskoler og universiteter.