Kommunikasjon og livssyn enkeltemner

Kommunikasjon og livssyn enkeltemner
 • Kristiansand/nettbasert
 • Enkeltemner
 • 10/20 studiepoeng
 • Høst/vår
Løpende opptak Søk lokalt opptak
Ønsker du faglig påfyll kombinert med jobb? Vil du lære mer om å forklare, forsvare og formidle kristen tro i møte med livssynsmangfoldet, ikke minst i møte med ungdom? På NLA Gimlekollen har du mange enkeltemner å velge blant innen kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk (KL). Fleksibelt opplegg, med få kursdager – resten nettbasert.

Om utdanningen 

Emnene i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk (KL) er spesielt egnet for deg som jobber med trosopplæring, undervisning, forkynnelse og veiledning, enten det er i menigheter, kristne organisasjoner eller på skoler med kristen verdiforankring. KL-emner kan kombineres med jobb eller andre studier.

Oppbygging

Alle KL-emner har et fleksibelt studieopplegg, med få obligatoriske kursdager og resten nettbasert. Kursdagene består av konsentrerte forelesninger, seminarer og workshops. Oppgaveskriving med veiledning er en sentral læringsform. Vurderingsformene veksler ellers mellom prosjektoppgave, hjemmeeksamen og muntlig eller skriftlig skoleeksamen.

Emner du kan ta om våren

3KL107 Kristent ungdomsarbeid i sjelesørgerisk perspektiv

Hvordan være en god lytter i møte med ungdom? Hvordan samtale med ungdom – og hvordan gi dem hjelp med det de sliter med? Emnet er nært knyttet til egen praksis, med case og oppgaver som sentral læringsform. Kan tas enten kun på våren eller over vår og høst. Uansett er den obligatoriske undervisningen lagt til våren.

Undervisning

Fem kvelder i løpet av våren. Resten selvstudium, arbeid med case og oppgave med veiledning.

Undervisning våren 2021: Tirsdager 12.01, 09.02, 09.03, 13.04 og 04.05.

Vurderingsform

Prosjektoppgave med innlevering 3. juni. 

Video om emnet: Den gode samtalen

Studieplan: 3KL107 Kristent ungdomsarbeid i sjelesørgerisk perspektiv


3KL102 Kristen tro som livssyn

Hva er de store linjene og den indre sammenhengen i kristen tro? Hva er særpreget ved det kristne livssynet sammenlignet med andre livssyn? 

Undervisning

Tre obligatoriske kursdager, resten på nett.

 • 6. - 8 januar 2021 på NLA Mediehøgskolen, Kristiansand.

Vurderingsform

Muntlig eller skriftlig eksamen 2. mars.

Studieplan: 3KL102  Kristen tro som livssyn

3KL204 Bibelformidling og bibelfortolkning

Hvordan arbeide med å forstå bibeltekster? Hvordan formidle Bibelens budskap til mennesker i vår tid?

Emnet gir verktøy for induktivt bibelstudium og bibelutleggende forkynnelse / andakter.

Undervisning:
Digitale kursdager 1. og 15. mars 2021.

Vurderingsform:
Skriftlig hjemmeeksamen 25. – 28. mai

Studieplan: 3KL204 Bibelformidling og bibelfortolkning

 

3KL209 Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier

Hva tror ungdom på – og hvorfor? Hvordan påvirker populærkulturen ungdommers tro? 

Undervisning

Tre obligatoriske kursdager, resten på nett. Fokus på oppgaveveiledning.

 • Kursdager 3.-5. mars 2021.

Vurderingsform

Skriftlig oppgave med innlevering 20. april.

Studieplan: 3KL209 Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier

 

3KL103 Kristent livssyn i apologetisk perspektiv

Hvordan argumentere for Guds eksistens og Jesu oppstandelse?

Undervisning

Kusdager 21. - 23. april 2021.

Vurderingsform

Skriftlig hjemmeeksamen 7.-9. juni.

Studieplan: 3KL103 Kristent livssyn i apologetisk perspektiv 


Emner du kan ta om høsten


3KL101 Kommunikasjon og livssyn: Innføring (30 sp)

Innføringsemnet gir et unikt møte med kjerneinnholdet i alle emner som tilbys innen Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk. Her rettes fokus på ulike sider ved kommunikasjon, på livssynskunnskap og livssynsanalyse, på relasjonen medier, ungdomskultur og livssynsmarked, og på kristen apologetikk. 

Emnet er del av årsstudiet, men kan også tas som enkeltemne – enten på heltid om høsten eller på deltid over høst og vår. Uansett er den obligatoriske undervisningen lagt til høstsemesteret. 

Undervisning
Høsten 2020 utgikk studieturen til England på grunn av Covid-19-situasjonen, og ble erstattet av en kombinasjon av lokale og digitale samlinger. Studenter må være forberedt på at det vil kunne bli vanskelig å gjennomføre planlagte studieturer også høsten 2021.

Helhetlige program for obligatorisk undervisning høsten 2020:

 •  Mandag 10. – onsdag 12. august - Lokal samling i Kristiansand
 • Torsdag 20. august kl. 10.00 - 14.00 - Digital samling
 • Torsdag 27. august kl. 10.00 - 14.00 - Digital samling
 • Torsdag 3. september kl. 10.00 - 14.00 - Digital samling
 • Torsdag 10. – lørdag 12. september - Lokal samling i Kristiansand
 • Torsdag 17. september kl. 10.00 - 14.00 - Digital samling
 • Torsdag 24. september kl. 10.00 - 14.00 - Digital samling
 • Torsdag 1. oktober kl. 10.00 - 14.00 - Digital samling
 • Torsdag 15. – lørdag 17. oktober - Lokal samling i Kristiansand
 • Torsdag 22. oktober kl. 10.00 - 14.00 - Digital samling

De lokale samlingene vil ha undervisning fra kl. 09.00-16.00. Det blir også noe program på kveldstid den første dagen på hver av disse samlingene, med vekt på fellesskap rundt mat og prat.

Vurderingsform

To innleveringsoppgaver og en femtimers, digital hjemmeeksamen. 10. desember for høsten (for høsten). Eller 3. juni 2021 (deltid).  

Studieplan: 3KL101 Kommunikasjon og livssyn: Innføring

 

3KL104 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv – med praksis. (20 sp)

Hvordan utfordres kristent ungdomsarbeid av samtiden? Hvordan møte spørsmål og innvendinger mot kristen tro på en måte som hjelper de unge? 

Emnet er nært knyttet til studentens egen praksis, med arbeidsoppgaver som sentral læringsform. Kan tas enten kun på høsten eller over høst og vår. Uansett er den obligatoriske undervisningen lagt til høsten.

Undervisning

Tre obligatoriske kursdager i oktober (inkl. Veritaskonferansen). Resten nettbasert med vekt på oppgaveveiledning.

Datoer høsten 2020:

 • Kursdager i Kristiansand 15. – 17. oktober, hvor Veritaskonferansen i Grimstad 17. oktober er del av programmet.

Vurderingsform

Tre innleveringsoppgaver med innlevering 10. desember. 

Studieplan: 3KL104 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv med praksis

 

3KL205 Bibelformidling og populærkultur (10 sp) Fordypningsemne

Hvordan bruke film og tv-serier i formidling av kristen tro? Hvordan finne bibelske ekko i populærkulturen?

Undervisning

Tre obligatoriske kursdager om høsten. Resten nettbasert. Fokus på oppgaveveiledning.
Datoer høsten 2020:

 • Kursdager i Kristiansand 15. – 17. oktober, hvor Veritaskonferansen i Grimstad 17. oktober er del av programmet.

Vurderingsform

Prosjektoppgave med innlevering 10. desember.

Studieplan: 3KL205 Bibelformidling og populærkultur

 

3KL211 Apologetikk for det kristne livssynet – tilnærmingsmåter og utvalgte temaer (20 sp) Fordypningsemne.

Hvordan ser populærkulturen og ulike livssyn på det onde og på evangelienes troverdighet? Hvordan respondere på dette?

Undervisning

Tre obligatoriske kursdager i august og to digitale samlinger, samt Veritaskonferansen. Resten nettbasert. Fokus på oppgaveveiledning.
Datoer høsten 2020:
Kursdager i Kristiansand 10.-12. august, samt Veritaskonferansen i Grimstad 17. oktober.
Tidspunkt for to digitale kursdager bestemmes senere.

 

Vurderingsform

Prosjektoppgave med innlevering 10. desember.

Studieplan: 3KL211 Apologetikk for det kristne livssynet - tilnærmingsmåter og utvalgte temaer

 

 

Videre utdanning

Enkeltemnene 3KL101, 3KL102, 3KL103 og 3KL209 utgjør til sammen årsstudium i Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk. Dette årsstudiet kan inngå som frie studiepoeng i Praktisk teologi og ledelse (PTL) og i andre bachelorprogram ved NLA Høgskolen, så vel som ved andre høgskoler og universiteter.