Kommunikasjon og livssyn enkeltemner

Kommunikasjon og livssyn enkeltemner
 • Kristiansand/nettbasert
 • Enkeltemner
 • 10/20 studiepoeng
 • Høst/vår
Løpende opptak Søk lokalt opptak
Ønsker du faglig påfyll kombinert med jobb? Vil du lære mer om å forklare, forsvare og formidle kristen tro i møte med livssynsmangfoldet, ikke minst i møte med ungdom? På NLA Gimlekollen har du mange enkeltemner å velge blant innen kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk (KL). Fleksibelt opplegg, med få kursdager – resten nettbasert.

Om utdanningen 

Emnene i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk (KL) er spesielt egnet for deg som jobber med trosopplæring, undervisning, forkynnelse og veiledning, enten det er i menigheter, kristne organisasjoner eller på skoler med kristen verdiforankring. KL-emner kan kombineres med jobb eller andre studier.

Oppbygging

Alle KL-emner har et fleksibelt studieopplegg, med få obligatoriske kursdager og resten nettbasert. Kursdagene består av konsentrerte forelesninger, seminarer og workshops. Oppgaveskriving med veiledning er en sentral læringsform. Vurderingsformene veksler ellers mellom prosjektoppgave, hjemmeeksamen og muntlig eller skriftlig skoleeksamen.

 

Emner du kan ta om høsten

3KL101 Kommunikasjon og livssyn: Innføring (30 sp)

Innføringsemnet gir et unikt møte med kjerneinnholdet i alle emner som tilbys innen Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk. Her rettes fokus på ulike sider ved kommunikasjon, på livssynskunnskap og livssynsanalyse, på relasjonen medier, ungdomskultur og livssynsmarked, og på kristen apologetikk. 

Emnet er del av årsstudiet, men kan også tas som enkeltemne – enten på heltid om høsten eller på deltid over høst og vår. Uansett er den obligatoriske undervisningen lagt til høstsemesteret. 

Undervisning

Tre obligatoriske kursdager i august og tre i oktober (inkl. Veritaskonferansen), samt ti dagers obligatorisk studietur til England i oktober. Prisen for denne er 8.000-10.000 kroner. Resten er nettbasert.

 • Kursdager på Gimlekollen 12. – 14. august og 17. – 19. oktober, inkludert Veritaskonferansen.
 • Studietur til England 07. – 16. september.

Vurderingsform

To innleveringsoppgaver og en femtimers, avsluttende skoleeksamen. Datoer for eksamen finner du i Studentweb.

Studieplan: 3KL101 Kommunikasjon og livssyn: Innføring

 

3KL104 Kristen ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv – med praksis. (20 sp)

Hvordan utfordres kristent ungdomsarbeid av samtiden? Hvordan møte spørsmål og innvendinger mot kristen tro på en måte som hjelper de unge? 

Emnet er nært knyttet til studentens egen praksis, med arbeidsoppgaver som sentral læringsform. Kan tas enten kun på høsten eller over høst og vår. Uansett er den obligatoriske undervisningen lagt til høsten.

Undervisning

Tre obligatoriske kursdager i oktober (inkl. Veritaskonferansen). Resten nettbasert med vekt på oppgaveveiledning.

 • Kursdager på Gimlekollen 16. – 18. oktober, med sterk oppmuntring om å også være med på Veritaskonferansen 19. oktober.

Vurderingsform

Tre innleveringsoppgaver. Datoer for innlevering vil du finne i Studentweb.

Studieplan: 3KL104 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv med praksis

 

3KL205 Bibelformidling og populærkultur (10 sp) Fordypningsemne

Hvordan bruke film og tv-serier i formidling av kristen tro? Hvordan finne bibelske ekko i populærkulturen?

Undervisning

Tre-fem obligatoriske kursdager om høsten. Resten nettbasert. Fokus på oppgaveveiledning.

 • Kursdager på Gimlekollen 13. – 14. august.

Vurderingsform

Prosjektoppgave.

Studieplan: 3KL205 Bibelformidling og populærkultur

 

3KL211 Apologetikk for det kristne livssynet – tilnærmingsmåter og utvalgte temaer (20 sp) Fordypningsemne.

Hvordan ser populærkulturen og ulike livssyn på det onde og på evangelienes troverdighet? Hvordan respondere på dette?

Undervisning

Tre obligatoriske kursdager i august og tre i oktober (inkl. Veritaskonferansen). Resten nettbasert. Fokus på oppgaveveiledning.

 • Kursdager på Gimlekollen 15. – 16. august, med sterk oppmuntring om å også være med på Veritaskonferansen 19. oktober.

Vurderingsform

Prosjektoppgave.

Studieplan: 3KL211 Apologetikk for det kristne livssynet - tilnærmingsmåter og utvalgte temaer

 

Emner du kan ta om våren

3KL102 Kristen tro som livssyn

Hva er de store linjene og den indre sammenhengen i kristen tro? Hva er særpreget ved det kristne livssynet sammenlignet med andre livssyn? 

Undervisning

Tre obligatoriske kursdager, resten på nett.

 • Kursdager 8.10. januar 2020
 • Skriftlig/muntlig eksamen 25. februar

Vurderingsform

Muntlig eksamen eller to innleveringsoppgaver.

Studieplan: 3KL102  Kristen tro som livssyn

3KL209 Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier

Hva tror ungdom på – og hvorfor? Hvordan påvirker populærkulturen ungdommers tro? 

Undervisning

Tre obligatoriske kursdager, resten på nett. Fokus på oppgaveveiledning. 

 • Kursdager 26.28. februar 2020
 •  Innlevering av hjemmeoppgave 17. april

Vurderingsform

Prosjektoppgave.

Studieplan: 3KL209 Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier

 

3KL103 Kristent livssyn i apologetisk perspektiv

Hvordan argumentere for Guds eksistens og Jesu oppstandelse?

Undervisning

Enten helt nettbasert eller tre obligatoriske kursdager.

 • Kursdager 22.–24. april 2020
 • Skriftlig hjemmeeksamen 8.11. juni 2020 

Vurderingsform

Hjemmeeksamen.

Studieplan: 3KL103 Kristent livssyn i apologetisk perspektiv 

3KL213 Pluralisme, identitet og kristent livssyn, fordypningsemne

Hva sies om identitet i samtidskulturen og populærkulturen – og hva sier kristen tro?

Undervisning 

 • Obligatoriske kursdager på Gimlekollen  9. – 10. januar.

Vurderingsform

Muntlig eksamen. Se Studentweb for dato.

Studieplan: 3KL213 Pluralisme, identitet og kristent livssyn

 

3KL107 Kristent ungdomsarbeid i sjelesørgerisk perspektiv

Hvordan være en god lytter i møte med ungdom? Hvordan samtale med ungdom – og hvordan gi dem hjelp med det de sliter med? Emnet er nært knyttet til egen praksis, med case og oppgaver som sentral læringsform. Kan tas enten kun på våren eller over vår og høst. Uansett er den obligatorisk undervisningen lagt til våren.

Undervisning

To obligatoriske langhelger. Resten selvstudium, arbeid med case og oppgave med veiledning.

 • Datoer for kursdager våren 2020 kommer.  

Vurderingsform

Prosjektoppgave. Se Studentweb for dato for innlevering.

Video om emnet: Den gode samtalen

Studieplan: 3KL107 Kristent ungdomsarbeid i sjelesørgerisk perspektiv 


Videre utdanning

Enkeltemnene 3KL101, 3KL102, 3KL103 og 3KL209 utgjør til sammen årsstudium i Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk. Dette årsstudiet kan inngå som frie studiepoeng i Praktisk teologi og ledelse (PTL) og i andre bachelorprogram ved NLA Høgskolen, så vel som ved andre høgskoler og universiteter.