Bachelor i utøvende musikk

Studieprogramkode:
4UM
Studieprogramnavn:
Bachelor i utøvende musikk
Kull:
2018 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Oslo
Studiepoeng:
180 poeng
Grad:
Bachelor studium
Oppstart:
Høst

Fører til grad/tittel

Bachelor i utøvende musikk

Målgruppe

Studiet er egnet for de som ønsker å arbeide med utøvende musikkvirksomhet og formidlingsarbeid i menigheter, organisasjoner og samfunnet for øvrig.

Opptakskrav

Studenten søker på bachelor UM i forbindelse med opptak til Påbygging i utøvende musikk, årsstudium (tidl. MML4). Påbygging i utøvende musikk (60 sp) er en forutsetning for å få bachelor i utøvende musikk.

For eksterne søkere eller søker med bachelor MML som er påbegynt 2013 eller tidligere kan det gjennomføres egen opptaksprøve.

Høgskolens opptakskrav til MML er beskrevet i eget opptaksreglement og skjer gjennom lokalt opptak til dette bachelorstudiet

Krav om politiattest

Det er krav om politiattest jf. forskrift om opptak til høyere utdanning kap. 6.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium har studenten følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • bred kunnskap om musikalske stilarter og kjennskap til et allsidig repertoar for hovedinstrumentet
 • kan dokumentere kunnskap om musikk som fenomen, musikkens historie og tradisjoner, og dens funksjon i kulturelt og samfunnsmessig perspektiv
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet praktisk musikk
 • har basiskunnskap i arrangering og komponering
 • har bred kunnskap om ulike nåværende og tidligere musikktradisjoner i kirke og samfunnet forøvrig
 • har kunnskap om de ulike bandinstrumentenes roller, særegenheter og spillemåte

 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan realisere og formidle sine egne kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå, både individuelt og i ensembler
 • kan reflektere over og ta ansvar for sin egen kunstneriske virksomhet og utvikling
 • kan tilrettelegge og innstudere musikk for ulike typer ensembler
 • kan utøve musikk med bred sjangerforståelse på sitt hovedinstrument i kirke og samfunn forøvrig
 • kan lede og medvirke i praktisk musikkarbeid i samarbeide med ansatte og frivillige for å skape et levende musikkmiljø i organisasjonsliv, kirke og samfunnet forøvrig
 • kan orientere seg i materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning innenfor fagområdet og bruke dette i eget arbeid

 

Generelle kompetanse

Studenten:

 • er bevisst sin identitet som musiker
 • har innsikt i og kan forholde seg reflektert til relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger som musiker både innen kirkeliv og profane sammenhenger
 • har en helhetlig forståelse av musikkens kulturelle betydning
 • kan støtte og motivere medspillere
 • kan planlegge og gjennomføre ulike typer konserter og musikkprosjekter som trekker seg over tid
 • kan kommunisere muntlig og skriftlig omkring musikkfaglige problemstillinger innenfor fagmiljøet

Studiets oppbygning

Bachelorstudiet UM på totalt 180 studiepoeng (sp) musikkemner består av 120 sp fra bachelorgraden MML eller tilsvarende, samt 60 sp fra påbygningsåret MML4. Størrelsen på emnene varierer fra 5 til 25 sp. Et normert studieår tilsvarer 60 sp, der 1 sp tilsvarer 25 arbeidstimer. Studiet består av minimum 80 sp utøvende musikkemner knyttet til hovedinstrument, der 10 sp av disse velges som fordypningsemner på tredje og/eller fjerde året. Musikkemnene er i hovedsak langsgående og flere av dem bygger på hverandre med progresjonskrav.

 

Emnegruppe:

Emne / studiepoeng:

Utøvende emner,

 

totalt minimum 80 sp:


Merk: Studenter med piano hovedinstrument får sang som bi-instrument. Øvrige studenter har piano som bi-instrument. Gjelder første og andre studieår (MML1 og MML2 )

 

 

 

Studenter som søker kantorutdanning får orgel som bi-instrument og rytmisk piano m/samspill som hoved-instrument på MML1. Orgel blir hovedintrument de øvrige år. Biinstrumentet på andreåret (MML2) er sang.

 • 4HINS101 Hovedinstrument I(15 sp)
  • Inklusiv Samspill / Klassisk forum (klassisk)

 • 4HINS201 Hovedinstrument II (15 sp)
  • Inklusiv interpretasjon / klassisk forum

 • 4HINS301K Hovedinstrument III, klassisk (15 sp)

  eller

 • 4HINS301R Hovedinstrument III, rytmisk (15 sp)
  • Inklusiv Samspill / Klassisk forum (klassisk)

 • 4HINS401K Hovedinstrument IV klassisk (25 sp). eller
 • 4HINS401R Hovedinstrument IV rytmisk (25 sp.)
  • Inkluderer klassisk forum (klassisk)
  • Inkluderer interpretasjon og samspill (rytmisk)

 

Minimum 10 studiepoeng fordypningsemner, valg*:

 

 • 4MHIF300 Hovedinstrument fordypning solo (5 sp) *
 • 4MHIF350 Hovedinstrument fordypning solo (10 sp) *
 • 4MHIF301 Hovedinstrument fordypning samspill (5 sp) *
 • 4MHIF351 Hovedinstrument fordypning samspill (10 sp) *
 • 4MPJ100 Improvisasjon (5 sp) *

 

 

 

Støtteemner (75 sp)

 

 

 • 4MAR150 Arrangering I og II (5 sp)
 • 4KOS102 Koralharmonisering (5 sp)
 • 4GEH100 Gehørtrening I (5 sp)
 • 4GEH201 Gehørtrening II (5 sp)
 • 4BIP100 Bi-instrument piano I (5 sp)
 • 4PIS100 Bi-instrument sang I (5 sp)
 • 4BIP200 Bi-instrument piano II(5 sp)
 • 4BIS200Bi-instrument sang II (5 sp)
 • 4MGAI300 Gehørbasert akkompagnement og impro. (5 sp)
 • 4KORL100 Korledelse I (5 sp)
 • 4MSEN300 Metodisk samspill og ensembleledelse (5 sp)
 • 4MW100 Music in Worship (5 sp)
 • 4MUH100 Musikkhistorie I (5 sp)

  eller 4POPM100 Populærmusikkhistorie (5 sp)

 • 4MUH201 Musikkhistorie II (inkl. Folkemusikk-kurs) (5 sp)
 • 4LIHY300 Liturgikk og hymnologi (5 sp)
 • 4GTP100 Gudstjenestepraksis I (5 sp)

 

4GTP200 Gudstjenestepraksis II (5sp)

 

Musikk valgemner (25sp)

 

 

 

NB: Musikkproduksjon Ia  OG Ib må velges på MML3 der-som du ønsker Musikk-produksjon II på MML4

 

 

 

Videre masterstudier i musikkvitenskap krever musikkhistorisk valgemne (5 sp)**  og emnet Musikktenkning (10 sp). Begge emnene kan gjennomføres på MML4.

 • 4MPD101 Musikkproduksjon Ia (5 sp)
 • 4MPD150 Musikkproduksjon Ib (5 sp)
 • 4ARR300 Arrangering III (5 sp)
 • 4ARR400 Arrangering IV (5 sp)
 • 4KORL200 Korledelse II (5 sp)***
 • 4KORL300 Korledelse III (5 sp) ***
 • 4MLIS100 Liturgisk spill (10 sp) ***
 • 4MUH100 Musikkhistorie I (5 sp) **
 • 4POPM101 Populærmusikkhistorie (5 sp) **
 • 4MUTENK Musikktenkning (10 sp) **
 • 4MID100 Identitet og bransjekunnskap (5 sp)
 • 4MLS100 Låtskriving i gruppe (5 sp) ****
 • 4MLS150 Låtskriving (m/veiledning) (10 sp) ****
 • 4MHIF300 Hovedinstrument fordypning solo (5 sp) *
 • 4MHIF350 Hovedinstrument fordypning solo (10 sp) *
 • 4MHIF301 Hovedinstrument fordypning samspill (5 sp) *
 • 4MHIF351 Hovedinstrument fordypning samspill (10 sp) *
 • 4MPJ100 Improvisasjon (5 sp) *
 • 4BIVP301 Bi-instrument piano III (5 sp)
 • 4BIVP402 Bi-instrument piano IV (10 sp)
 • 4BIVS301 Bi-instrument sang III (5 sp)
 • 4BIVS402 Bi-instrument sang IV (10 sp)
 • 4BIVO301 Bi-instrument orgel I (5 sp)
 • 4BIVO402 Bi-instrument orgel II (10 sp)
 • 4BIVG301 Bi-instrument gitarakkompagnement I (5 sp)
 • 4BIVG402 Bi-instrument gitarakkompagnement II (10 sp)

 

 

MERK: Enkelte emner bygger på andre emner. Informasjon om dette fines i de ulike emneplanene.

Innhold

Studiet er både teoretisk og praktisk i sin faglige tilnærming og forbereder studenten på musikerens ulike roller som utøver, leder, fagperson, kunnskapsformidler, veileder og verdiformidler.

Studiet skal utvikle studentens kompetanse i følgende fem hovedområder:

 • Faglig kompetanse. Det kreves at yrkesutøveren har solide kunnskaper og sikre ferdigheter i ulike fag og arbeidsformer. Arbeidet med fagene skal både fremme studentenes egen faglige og personlige utvikling, og det skal gi dem kompetanse for yrkesutøvelsen. Studiet sikter på å gi studentene hjelp til å finne og utvikle sine naturlige evner og nådegaver, slik at de kan foreta yrkesvalg i tråd med disse.
 • Formidlingskompetanse innebærer evne til refleksjon omkring arbeidets formål, innhold, deltakernes forutsetninger og behov. Ut fra slike refleksjoner må musikeren vise kyndighet ved å velge og legge til rette både det faglige innholdet og samværsformene for ulike målgrupper.
 • Sosial kompetanse. Kompetanse i sosialt samspill, veiledning og samarbeid bygger blant annet på faglig og didaktisk dyktighet som igjen gir autoritet og trygghet i sosiale sammenhenger. I samarbeid med kolleger og i samspill med barn, ungdom, voksne og eldre er det også en forutsetning at yrkesutøverne har evne til å observere, lytte og forstå andres synspunkter. Studenten må tilegne seg kunnskaper om og forståelse av gruppeprosesser og ledelse, og utvikle evne til å analysere og å løse konflikter. Videre må studenten må få trening i kommunikasjon for å kunne forstå og ta hensyn til andres standpunkter.
 • Yrkesetisk kompetanse. Yrkesetisk kompetanse innebærer å kunne vurdere, prioritere, og gjøre begrunnede valg i forhold til visse grunnleggende verdier og målsettinger.
 • Ledelses- og utviklingskompetanse. Studenten lærer ledelse ut fra allmenn teori om ledelse og bibelske ledelsesprinsipper. Studenten skal lære å lede både ansatte og frivillige medarbeidere. Gjennom hele utdanningen skal studenten forberedes på et tjenende lederskap

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet har varierte arbeids- og undervisningsformer. Det legges opp til stor grad av samhandling og samspill mellom lærere og studenter og studentene i mellom. Mange av emnene er studentene avhengige av hverandres deltakelse og involvering. Studiet krever derfor stor grad av tilstedeværelse.

 

Gjennom studiet vil studentene møte undervisningsformer som individuell undervisning, gruppeundervisning, samspill med og uten lærer, yrkesrelevant praksis, forelesninger, seminarer og mesterklasser. Studentene må i løpet av studiet presentere sitt utøvende musikalske virke i ulike konserter, gudstjenester og fremføringer av ulik størrelse og omfang.

Eksamen og vurdering

De ulike emnene har eksamensordninger tilpasset beskrivelsen av læringsutbyttet i hvert enkelt emne. Dette er nedfelt i hver enkelt emneplan. Vurderingsuttrykk er gradert karakter (A - F) eller bestått/ikke bestått. Arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Praksis

Praksis i musikk skal omfatte minst 4 uker av 35-40 timers omfang i løpet av bachelorstudiet. To av praksisukene er arbeidskrav emnet Gudstjenestepraksis I. De to øvrige ukene gjennomføres normalt i løpet av de to første årene, og kan gjennomføres langsgående. De skal ha tilknytning til et nærmere avtalt fagfelt, f.eks. musikalsk utøvelse, gudstjenestearbeid, korledelse eller annen musikalsk ledelse. Deler av praksis kan etter nærmere avtale legges til utlandet under forutsetning av at det passer i forhold til studieåret.

All praksis skal foregå under veiledning av skolens godkjente veiledere.

For de to øvrige praksisukene gjelder følgende målsetning:

Studenten skal

 • få innsyn i aktuelle arbeidsoppgaver for en stillingskategori
 • møte andre medarbeidere som arbeider i feltet
 • øves i faglig og tverrfaglig samarbeid
 • tilegne seg innsikt i mellommenneskelig kommunikasjon
 • prøve å anvende egen kunnskap i praktiske oppgaver fra feltet
 • reflektere over egen praksis gjennom loggføring og besvarelse av refleksjonsspørsmål
 • tilegne seg innsikt om sammenhengen mellom studiet og yrkesutøvelsen
 • tilegne seg erfaring på grunnlag av observasjon og praktiske øvelser
 • reflektere over yrkesutøvelsens etiske sider

Avsluttende vurdering av praksis:

Praksis skal dokumenteres med logg og refleksjonsbesvarelse som studenten fører og hvor samtaler med veileder inngår. Studentens logg skal være undertegnet av veileder og skal leveres til høgskolen. Avsluttende vurdering av praksis gjøres på bakgrunn av studentens logg og en kort, skriftlig vurdering fra praksisveileder. Vurderingsuttrykket er bestått/ikke bestått.

Utveksling og internasjonalisering

Det er tilrettelagt for utveksling i femte semester, ved for eksempel utvalgte universiteter/colleges i USA (Calvin College eller North Park University), eller gjennom Erasmus ved et godkjent praksissted i Europa (se NLA Høgskolens utvekslingsavtaler).

Godkjenning av utveksling avtales med programansvarlig for musikk.

 

Studietur:

Som en del av UM-studiet, organiseres det hvert år en studietur til USA. Studieturen er spesielt tilrettelagt for å utdanne, danne og inspirere UM-studenter, der bl.a. besøk i ulike kirker, kjente musikkstudioer og utdanningsinstitusjoner står sentralt. Studieturene har frem til nå gått til Chicago eller Los Angeles.

Videre studier

Bachelorgrad i utøvende musikk gir grunnlag for å søke opptak ved ulike masterstudier i musikk, både utøvende og vitenskapelige, til eksempel:

 • masterstudier i utøvende musikk ved flere institusjoner
 • master i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo (se krav til valgemner nedenfor)
 • praktisk pedagogiske utdanninger (PPU) med musikk fagdidaktikk, inkludert PPU med didaktisk spesialisering i instrumental- og ensembleundervisning ved Norges musikkhøgskole (NMH)

Relevans

Bacheloren i utøvende musikk utdanner utøvende musikere innenfor rytmisk eller klassisk fagfelt, men har samtidig har den en faglig bredde og kvaliteter som er relevant i organisatorisk musikkarbeid i andre sammenhenger, for eksempel i kirke, menighet, kunst- og kultursektoren.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. (Individualundervisning kan foregå på engelsk ved behov/utveksling.) Eksamensspråk vil normalt følge undervisningsspråket i emnet.

Evaluering

Studiet vil være gjenstand for kontinuerlig evaluering, og studentene vil i særlig grad bli trukket inn i evalueringen av arbeidsformene og undervisningen. Studiet evalueres også jevnlig i forhold til relevans for aktuelt arbeidsmarked og videre studier.

Andre bestemmelser

Det er krav om alminnelig god fysisk og psykisk helse for å delta på studietur.

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla

Emneoversikt

 • 4ARR300 - Arrangering III - 5 sp
 • 4ARR400 - Arrangering IV - 5 sp
 • 4BIP100 - Biinstrument Piano I - 5 sp
 • 4BIP200 - Biinstrument Piano II - 5 sp
 • 4BIS100 - Biinstrument Sang I - 5 sp
 • 4BIS200 - Biinstrument Sang II - 5 sp
 • 4BIVG301 - Biinstrument gitarakkompagnement I - 5 sp
 • 4BIVG402 - Biinstrument gitarakkompagnement II - 10 sp
 • 4BIVO301 - Biinstrument Orgel I - 5 sp
 • 4BIVO402 - Biinstrument Orgel II - 10 sp
 • 4BIVP301 - Biinstrument Piano III - 5 sp
 • 4BIVP402 - Biinstrument Piano IV - 10 sp
 • 4BIVS301 - Biinstrument Sang III - 5 sp
 • 4BIVS402 - Biinstrument Sang IV - 10 sp
 • 4GEH100 - Gehørtrening I - 5 sp
 • 4GEH201 - Gehørtrening II - 5 sp
 • 4GTP100 - Gudstjenestepraksis I - 5 sp
 • 4GTP200 - Gudstjenestepraksis II - 5 sp
 • 4HINS101 - Hovedinstrument I - 15 sp
 • 4HINS201 - Hovedinstrument II - 15 sp
 • 4HINS301 - Hovedinstrument III - 15 sp
 • 4HINS301K - Hovedinstrument III, klassisk - 15 sp
 • 4HINS301R - Hovedinstrument III, rytmisk - 15 sp
 • 4HINS401 - Hovedinstrument IV - 25 sp
 • 4HINS401K - Hovedinstrument IV, klassisk - 25 sp
 • 4HINS401R - Hovedinstrument IV, rytmisk - 25 sp
 • 4KORL100 - Korledelse I - 5 sp
 • 4KORL200 - Korledelse II - 5 sp
 • 4KORL300 - Korledelse III - 5 sp
 • 4KOS102 - Koralharmonisering - 5 sp
 • 4LIHY300 - Liturgikk og hymnologi - 5 sp
 • 4MAR150 - Arrangering I og II - 5 sp
 • 4MGAI300 - Gehørbasert akkompagnement og improvisasjon - 5 sp
 • 4MHIF300 - Hovedinstrument fordypning solo (5 sp) - 5 sp
 • 4MHIF301 - Hovedinstrument fordypning samspill (5 sp) - 5 sp
 • 4MHIF350 - Hovedinstrument fordypning solo (10 sp) - 10 sp
 • 4MHIF351 - Hovedinstrument fordypning samspill (10 sp) - 10 sp
 • 4MID100 - Identitet og bransjekunnskap - 5 sp
 • 4MLS100 - Låtskriving i gruppe - 5 sp
 • 4MLS150 - Låtskriving - 10 sp
 • 4MPD101 - Musikkproduksjon I a - 5 sp
 • 4MPD150 - Musikkproduksjon I b - 5 sp
 • 4MPD200 - Musikkproduksjon II - 10 sp
 • 4MPJ100 - Improvisasjon - 5 sp
 • 4MSEN300 - Metodisk samspill og ensembleledelse - 5 sp
 • 4MUH100 - Musikkhistorie I - 5 sp
 • 4MUH100 - Musikkhistorie I - 5 sp
 • 4MUH201 - Musikkhistorie II - 5 sp
 • 4MUTENK - Musikktenkning - 10 sp
 • 4MW100 - Music in worship - 5 sp
 • 4POPM101 - Populærmusikkhistorie - 5 sp
 • 4POPM101 - Populærmusikkhistorie - 5 sp