Bachelor i utøvende musikk

Studieprogramkode:
4UM
Studieprogramnavn:
Bachelor i utøvende musikk
Kull:
2024 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Oslo
Studiepoeng:
180 poeng
Grad:
Bachelor studium
Oppstart:
Høst
Søk opptak på lokal søknadsweb
Bachelor i utøvende musikk
Studiet er egnet for de som ønsker å arbeide med utøvende musikkvirksomhet og formidlingsarbeid i menigheter, organisasjoner og samfunnet for øvrig.

Generell studiekompetanse og opptaksprøve. Høgskolens opptakskrav er beskrevet i eget opptaksreglement. Opptaket gjennomføres lokalt og består av teoriprøve, prøvespill og intervju.

Ytterligere detaljer og kriterier for vurdering og rangering finnes i eget opptaksreglement for studiet.

Etter fullført og bestått studium har studenten følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • bred kunnskap om musikalske stilarter og kjennskap til et allsidig repertoar for hovedinstrumentet
 • kan dokumentere kunnskap om musikk som fenomen, musikkens historie og tradisjoner, og dens funksjon i kulturelt og samfunnsmessig perspektiv
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet praktisk musikk
 • har basiskunnskap i arrangering og komponering
 • har bred kunnskap om ulike nåværende og tidligere musikktradisjoner i kirke og samfunnet forøvrig
 • har kunnskap om de ulike bandinstrumentenes roller, særegenheter og spillemåte

Ferdigheter

Studenten:

 • kan realisere og formidle sine egne kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå, både individuelt og i ensembler
 • kan reflektere over og ta ansvar for sin egen kunstneriske virksomhet og utvikling
 • kan tilrettelegge og innstudere musikk for ulike typer ensembler
 • kan utøve musikk med bred sjangerforståelse på sitt hovedinstrument i kirke og samfunn forøvrig
 • kan lede og medvirke i praktisk musikkarbeid i samarbeide med ansatte og frivillige for å skape et levende musikkmiljø i organisasjonsliv, kirke og samfunnet forøvrig
 • kan orientere seg i materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning innenfor fagområdet og bruke dette i eget arbeid

Generelle kompetanse

Studenten:

 • er bevisst sin identitet som musiker
 • har innsikt i og kan forholde seg reflektert til relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger som musiker både innen kirkeliv og profane sammenhenger
 • har en helhetlig forståelse av musikkens kulturelle betydning
 • kan støtte og motivere medspillere
 • kan planlegge og gjennomføre ulike typer konserter og musikkprosjekter som strekker seg over tid
 • kan kommunisere muntlig og skriftlig omkring musikkfaglige problemstillinger innenfor fagmiljøet

Bachelorstudiet UM på totalt 180 studiepoeng (sp) musikkemner består av 120 sp deltid over tre år, samt 60 sp som utgjør et fulltids fjerde år (UM4). Størrelsen på emnene varierer fra 5 til 20 sp. Et normert studieår tilsvarer 60 sp, der 1 sp tilsvarer 25 arbeidstimer. Studiet består av minimum 80 sp utøvende musikkemner knyttet til hovedinstrument. 

Emnegruppe:

Emne / studiepoeng:

Utøvende emner (min. 80 sp)

 

Merk: Studenter med piano hovedinstrument får sang som biinstrument. Øvrige studenter har piano som biinstrument.

Pianister/keyboardister som senere i studiet ønsker kirkemusikk (kantor), kan etter godkjent prøvespill skifte hovedinstrument til orgel. Orgel blir normalt biinstrument på andre år. Hovedinstrument 3. år er rytmisk.

Hovedinstrument på 4. året er kirkemusikk.

 

 

Studenter som søker kantorutdanning fra MML1/UM1 må også ha rytmisk piano i løpet av studiet.

4UM100 Hovedinstrument I (15 sp), med samspill og interpretasjon

4UM200 Hovedinstrument II (15 sp), med interpretasjon

4UM300R Hovedinstrument III, rytmisk (15 sp), med interpretasjon og samspill

4UM401R Hovedinstrument IV, rytmisk (20 sp), med interpretasjon og samspill
eller
 
4UM401K Hovedinstrument IV, kirkemusikk (20 sp), med kirkemusikkforum og samspill

4MFOR300 Fordypningsprosjekt (15 sp)


 Utøvende valgemner:

4MHIF300 Hovedinstrument fordypning solo (5 sp)

4MHIF301 Hovedinstrument fordypning samspill (5 sp)

4MPJ100 Improvisasjon (5 sp)

 

Støtteemner (75 sp)

4MAR150 Innføring i arrangering (5 sp)

4KOS102 Koralharmonisering (5 sp)

4GEH100 Gehørtrening I (5 sp)

4GEH201 Gehørtrening II (5 sp)

4BIP100 Biinstrument piano I (5 sp)
eller
 
4BIS100 Biinstrument sang I (5 sp)

4BIP201 Biinstrument piano II (5 sp)
eller
 
4BIVO301 Biinstrument orgel I (5 sp)
eller
 
4BIVS301 Biinstrument sang III (5 sp)

4MGAI300 Gehørbasert akkompagnement og impro. (5 sp)

4KOR100 Korledelse I (5 sp)

4MSEN300 Metodisk samspill og ensembleledelse (5 sp)

4MIW100 Musikk i Bibelen, kirken og samfunnet (5 sp)

4MUH100 Musikkhistorie I (5 sp)
eller
 
4POPM101 Populærmusikkhistorie (5 sp)

4MUH201 Musikkhistorie II (inkl. Folkemusikk-kurs) (5 sp)

4LITHY300 Liturgikk og hymnologi (5 sp)

4GTP101 Gudstjenestepraksis (5 sp)

4BK100 Bærekraftig kunstneridentitet (5sp)

 

Musikk valgemner (15sp)

Musikkproduksjon Ib må velges på MML3/UM3 dersom du ønsker Musikkproduksjon II på 4. året i UM.

Videre masterstudier i musikkvitenskap krever musikkhistorisk valgemne (5 sp)** og emnet Musikktenkning (10 sp). Begge emnene kan gjennomføres på 4. året i UM.

4MAB200 Musikalsk arbeid med barn (5 sp)

4MPD150 Musikkproduksjon Ib (5 sp)

4MLE150 Live elektronikk (5 sp)

4ARR300 Arrangering for strykekvartett (5 sp)

4ARR400 Arrangering for messingkvartett (5 sp)

4KOR200 Korledelse II (5 sp)**

4KOR300 Korledelse III (5 sp)**

4LIS400 Liturgisk orgelspill (15 sp)**

4MUH100 Musikkhistorie I (5 sp)*

4POPM101 Populærmusikkhistorie (5 sp)*

4MUTENK Musikktenkning (10 sp)*

4MID100 Identitet og bransjekunnskap (5 sp)

4MLS100 Låtskriving i gruppe (5 sp)***

4MLS150 Låtskriving (m/veiledning) (10 sp)***

4MHIF300 Hovedinstrument fordypning solo (5 sp)

4MHIF301 Hovedinstrument fordypning samspill (5 sp)

4MPJ100 Improvisasjon (5 sp)

4BIVP301 Biinstrument piano III (5 sp)

4BIVP402 Biinstrument piano IV (10 sp)

4BIVS301 Biinstrument sang III (5 sp)

4BIVS402 Biinstrument sang IV (10 sp)

4BIVO301 Biinstrument orgel I**** (5 sp)

4BIVO301H Biinstrument orgel I**** (5 sp)

4BIVO402 Biinstrument orgel II (10 sp)****

4BIVO402H Biinstrument orgel II (10 sp)****

4BIVG301 Biinstrument gitarakkompagnement I (5 sp)

4BIVG402 Biinstrument gitarakkompagnement II (10 sp)

4BI200 Biinstrument II (valgfritt) (5sp)

4BI300 Biinstrument III (valgfritt) (5sp)

* Obligatoriske emner ved kvalifisering til masterstudier i musikkvitenskap.

** Obligatorisk ved kvalifisering til kantorkompetanse.

*** Med forbehold om ledige plasser. Kun ett av emnene kan velges.

**** Emnene kan også gjennomføres på ett semester henholdsvis som 4BIVO301H og 4BIVO402H.

Studiet er både teoretisk og praktisk i sin faglige tilnærming og forbereder studenten på musikerens ulike roller som utøver, leder, fagperson, kunnskapsformidler, veileder og verdiformidler.

Studiet skal utvikle studentens kompetanse i følgende fem hovedområder:

 • Faglig kompetanse. Det kreves at yrkesutøveren har solide kunnskaper og sikre ferdigheter i ulike fag og arbeidsformer. Arbeidet med fagene skal både fremme studentenes egen faglige og personlige utvikling, og det skal gi dem kompetanse for yrkesutøvelsen. Studiet sikter på å gi studentene hjelp til å finne og utvikle sine naturlige evner og nådegaver, slik at de kan foreta yrkesvalg i tråd med disse.
 • Formidlingskompetanse innebærer evne til refleksjon omkring arbeidets formål, innhold, deltakernes forutsetninger og behov. Ut fra slike refleksjoner må musikeren vise kyndighet ved å velge og legge til rette både det faglige innholdet og samværsformene for ulike målgrupper.
 • Sosial kompetanse. Kompetanse i sosialt samspill, veiledning og samarbeid bygger blant annet på faglig og didaktisk dyktighet som igjen gir autoritet og trygghet i sosiale sammenhenger. I samarbeid med kolleger og i samspill med barn, ungdom, voksne og eldre er det også en forutsetning at yrkesutøverne har evne til å observere, lytte og forstå andres synspunkter. Studenten må tilegne seg kunnskaper om og forståelse av gruppeprosesser og ledelse, og utvikle evne til å analysere og å løse konflikter. Videre må studenten må få trening i kommunikasjon for å kunne forstå og ta hensyn til andres standpunkter.
 • Yrkesetisk kompetanse. Yrkesetisk kompetanse innebærer å kunne vurdere, prioritere, og gjøre begrunnede valg i forhold til visse grunnleggende verdier og målsettinger.
 • Ledelses- og utviklingskompetanse. Studenten lærer ledelse ut fra allmenn teori om ledelse og bibelske ledelsesprinsipper. Studenten skal lære å lede både ansatte og frivillige medarbeidere. Gjennom hele utdanningen skal studenten forberedes på et tjenende lederskap

Studiet har varierte arbeids- og undervisningsformer. Det legges opp til stor grad av samhandling og samspill mellom lærere og studenter og studentene i mellom. Mange av emnene er studentene avhengige av hverandres deltakelse og involvering. Studiet krever derfor stor grad av tilstedeværelse.

Gjennom studiet vil studentene møte undervisningsformer som individuell undervisning, gruppeundervisning, samspill med og uten lærer, yrkesrelevant praksis, forelesninger, seminarer og mesterklasser. Studentene må i løpet av studiet presentere sitt utøvende musikalske virke i ulike konserter, gudstjenester og fremføringer av ulik størrelse og omfang.

De ulike emnene har eksamensordninger tilpasset beskrivelsen av læringsutbyttet i hvert enkelt emne. Dette er nedfelt i hver enkelt emneplan. Vurderingsuttrykk er gradert karakter (A - F) eller bestått/ikke bestått. Arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Praksis i musikk omfatter ca. 60 timer knyttet til emnet Gudstjenestepraksis I som arbeidskrav.

Studenten vil gjennom studiet motta og bearbeide internasjonale impulser gjennom eksempelvis masterclass med internasjonale musikere og artister/gjesteforelesere, internasjonal låtskrivercamp, studietur til USA, utenlandske studenter på campus samt utenlandspraksis i eller etter endt studie.

Studietur

Som en del av studiet, organiseres det hvert år en studietur til USA. Studieturen er spesielt tilrettelagt for å utdanne, danne og inspirere musikkstudenter, der bl.a. besøk i kjente musikkstudios, ulike kirker, universiteter og andre utdanningsinstitusjoner står sentralt. Studieturene har frem til nå gått til Chicago eller Los Angeles. Studieturen tilbys også til URM (Bachelor i utøvende rytmisk musikk) og årstudiene i utøvende musikk.

Utveksling

På bachelorprogrammet i utøvende musikk er det faglig anbefalt å reise på utveksling i syvende semester. NLA har utvekslingsavtaler med universiteter og høgskoler over hele verden. Mer informasjon om anbefalte utvekslingsmuligheter finnes på NLAs nettsider om utveksling.

Bachelorgrad i utøvende musikk gir grunnlag for å søke opptak ved ulike masterstudier i musikk, både utøvende og vitenskapelige, til eksempel:

 • masterstudier i utøvende musikk ved flere institusjoner
 • master i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo (se krav til valgemner nedenfor)
 • praktisk pedagogiske utdanninger (PPU) med musikk fagdidaktikk, inkludert PPU med didaktisk spesialisering i instrumental- og ensembleundervisning ved Norges musikkhøgskole (NMH)
Bacheloren i utøvende musikk utdanner utøvende musikere innenfor rytmisk og/eller klassisk fagfelt, men har samtidig har den en faglig bredde og kvaliteter som er relevant i organisatorisk musikkarbeid i andre sammenhenger, for eksempel i kirke, menighet, kunst- og kultursektoren.
Undervisningsspråket er norsk. (Individualundervisning kan foregå på engelsk ved behov/utveksling.) Eksamensspråk vil normalt følge undervisningsspråket i emnet.
Studiet vil være gjenstand for kontinuerlig evaluering, og studentene vil i særlig grad bli trukket inn i evalueringen av arbeidsformene og undervisningen. Studiet evalueres også jevnlig i forhold til relevans for aktuelt arbeidsmarked og videre studier.
Det er krav om alminnelig god fysisk helse for å delta på studietur.