Videreutdanning i teologi, religion og filosofi

Videreutdanning i kristendomskunnskap på deltid har vært med helt fra NLAs oppstart i 1968. I dag tilsvarer dette årsstudium i KRLE, som kan tas som nettstudium eller med samlinger i enten Bergen eller Oslo. I tillegg kan du velge mellom forskjellige videreutdanningsprogram med ulike faglige profiler, eller blant de mange emnene i teologiutdanningene som kan tas som enkeltemner.

Videreutdanningene våre er bygget opp slik at du kan studere på deltid samtidig som du er i arbeid. Mange av videreutdanningene er for eksempel nettbaserte med enkelte fysiske samlinger. Ofte er fellesskapet med medstudentene fra helt andre sammenhenger en av de viktigste bidragene til gruppens felles faglige utvikling.

Det teoretiske grunnlaget tilegner du deg gjennom faglitteratur og forelesninger. Kunnskapen modnes når du og medstudentene dine drøfter fagstoffet i lys av de ulike erfaringene dere har med dere fra deres egne sammenhenger. Tankene bearbeides når du strukturerer dem i skriftlige arbeider, og har blitt dine egne når du har integrert dem i eget liv og praksis.


Vi ønsker at alle våre studier skal bidra til personlig vekst og danning hos våre studenter, og utruste dem til både frivillig og profesjonell tjeneste i ulike sammenhenger. På NLA Høgskolen kan du velge mellom forskjellige videreutdanninger, tilleggsutdanninger, enkeltemner og kurs innenfor fagområdene teologi, religion og filosofi.

Du kan også bruke Studietilbud - NLA for å finne frem til alle våre studietilbud.

Videreutdanning

Årsstudium i Bibelen | 60 studiepoeng | Nettstudium

Årsstudiet består av seks emner hver på 10 studiepoeng. Alle emnene kan også tas som enkeltemner. Mange av emnene kan også brukes som valgemner i teologistudier på NLA Høgskolen.

I høstsemesteret har du mulighet til å møte medstudenter og lærere på «Bibelkonferansen» i Oslo, få høre engasjerende foredrag og møte medstudenter. I løpet av våren kan du bli med på studietur i Paulus’ fotspor rundt Middelhavet.

4TEOL115 | Bibelfortelling 1 | 10 studiepoeng

Bibelfortelling 1 er et praktisk emne som bevisstgjør og utvikler den enkeltes formidlingsuttrykk. Målet med emnet er at studentene skal bli trygge og kompetente fortellere som med troverdighet og integritet formidler bibelfortellinger i kirkelig sammenheng.

NLA Høgskolen tilbyr gjennom Godly Play Norge kurs i Gudsrikeleiken, et  program for trosopplæring som legger vekt på refleksjon og undring og sikter på at barna skal oppdage mer enn å bli undervist.

Kurset er beregnet på dem som arbeider eller vil arbeide med barn i menighets- eller organisasjonssammenheng. Men kan også ha stor verdi i andre kontekster, for eksempel i arbeidet med voksne i grupper eller med demente.

Hvis du har gjennomført kurset er det mulig å ta eksamen i emnet:

KGR105 | Praktisk barneteologi med kurs i Gudsrikeleiken | 10 studiepoeng

Tilleggsutdanning i kateketikk | 30 studiepoeng

Studiet Tilleggsutdanning i kateketikk handler særlig om det teologiske og religionspedagogiske grunnlaget for læring og undervisning i en kirkelig sammenheng.

Kvalifiserer for katekettjeneste sammen med grunnskolelærer-master i KRLE.

Videreutdanning i Katolske studier for ansatte ved katolske skoler består av to emner á 15 studiepoeng.

Videreutdanning i Katolske studier gir deg forståelse for Den katolske kirke som utdanningsaktør, med tyngdepunkt i katolsk forståelse av danning og utdanning, og sentrale teologiske emner.

I Kommunikasjon og livssyn står ungdomskultur, populærkultur, livssynsanalyse og kristent trosforsvar i fokus. Alle KL-studiene er fleksible. De fleste emnene er samlingsbaserte med få kursdager og resten nettbasert, mens noen av emnene er rene nettstudier.

Studier i Kommunikasjon og livssyn er tilgjengelig både som enkeltemner og som årsstudium.

NKRLE807 | Kristent livssyn og ulike skolefag – grunnlagsspørsmål og praktiske tilnærmingsmåter | 10 studiepoeng.

Emnet er tilgjengelig både som enkeltemne og som valgemne i KRLE nettstudium.

Emnet tar opp prinsipielle og didaktiske spørsmål knyttet til undervisning på kristne friskoler, og er forankret i NLA Høgskolens historiske og nåværende forsknings- og utviklingsarbeid relatert til kristen friskolevirksomhet.

Årsstudium i Kristendom, religion, livssyn og etikk | 60 studiepoeng

Velg mellom et helt nettbasert studie, eller et løp med samlinger i enten Bergen eller Oslo.

TAM322 | Leading Ecclesial Change and Growth in Contexts | 15 studiepoeng

Engelskspråkling videreutdanning i ledelse av endrings- og vekstprosesser i kirkelig sammenheng.

Praktisk-teologisk utdanning er særlig aktuelt for den som vil kvalifisere seg som prest i Den norske kirke via § 3 i Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for menighetsprester.

Praktisk-teologisk utdanning ved NLA Høgskolen består av tre emner på bachelornivå i høstsemesteret og ett emne på masternivå i vårsemesteret. Til sammen gir dette 60 studiepoeng praktisk-teologisk utdanning. Alle disse emnene inngår også i profesjonsstudium i teologi (cand.theol.).

Sommersemesteret i Israel og Palestina | 30 studiepoeng.

Sommersemester i Israel og Palestina er et unikt studietilbud som gir stort faglig og sosialt utbytte. Semesteret inneholder en måneds opphold i Jerusalem, Betlehem og Galilea, og en rekke ulike ekskursjoner til steder som Hebron, Dødehavet, Nasaret og en av flyktningeleirene på Vestbredden.

Studiet gir deg både kunnskap om og erfaringer med religiøse, politiske og kulturelle problemstillinger i et spennende og utfordrende læringsmiljø.

 

Kurs

Kurs i rytmisk kirkemusikk 2024 - NLA 

Våren 2024 tilbys et kurs uten studiepoeng i rytmisk kirkemusikk med en samling på NLA Staffeldtsgate i januar og en samling i mars ved Norges Musikkhøyskole. 

Kurset er praktisk innrettet med fokus på bruk av både piano og orgel, og er en bestilling fra Fagutvalg for kirkemusikk i KA-sektoren.

Påmeldingsfrist er 10. desember. Meld deg på her (deltager.no)

 

Åpne emner fra utdanningene våre

TEOL360 | Avsluttende praktikum | 30 studiepoeng

Emnet fullfører studieprogrammet Profesjonsstudium i teologi (cand.theol.). Emnet kan og takast som enkeltemne for å dekke delar av kravet om 60 studiepoeng praktisk-teologisk utdanning for personar som vil kvalifisere seg til presteteneste etter § 3.2 i Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for menighetsprester.

TEOL110 | Bibelen – tekst, tolkning og formidling | 10 studiepoeng | Bergen

4TEOL110 | Bibelen – tekst, tolkning og formidling | 10 studiepoeng | Oslo

Emnet gir en grunnleggende innføring i Bibelen, og innføring i problemstillinger knyttet til fortolkning og formidling av Bibelens tekst og fortelling.


Nettbasert årsstudium i Bibelen består av seks emner á 10 studiepoeng som også er tilgjengelige som enkeltemner.

BIHEB101Bibelhebraisk | 20 studiepoeng

Emnet gir en innføring i bibelhebraisk språk, som er språket for størstedelen av tekstene i Det gamle testamente.

RELPED130 | Danning og trosopplærong - barn og unge | 10 studiepoeng | Bergen

4RELPED130 | Danning og trosopplærong - barn og unge | 10 studiepoeng | Oslo

TEOL204 | Den norske kirkes historiske bekjennelsesskrifter | 10 studiepoeng

Emnet gir en innføring i de sentrale bekjennelsesskriftene i den evangelisk-lutherske kirken i Norge. Hovedvekten av undervisningen vil ligge på den historiske utviklingen og konteksten, samt det teologiske innholdet i disse bekjennelsesdokumentene.

TEOL211 | Det gamle testamentets historie og historisk-kritisk metode | 10 studiepoeng

Emnet begynner det vitenskapelige eksegetiske arbeidet med gammeltestamentlige tekster.

4TEOL112 | Det nye testamente – med fokus på evangeliene og Apostlenes gjerninger | 10 studiepoeng

Emnet vil gi en fordypet innsikt i de kanoniske evangelieskrifter, deres likheter og forskjeller, og i verdien av å lese evangeliene som et samlet hele. 

NKRLE805 | Etikk og filosofi | 10 studiepoeng

Enkeltemne fra nettbasert årsstudium i KRLE.

Emnet gir en innføring i etikk og filosofi med tanke på KRLE-faget. Både etikkdelen og filosofidelen tematiserer grunnlagsspørsmål innenfor erkjennelsesteori, mangfold og uenighet

Innføringsemnene ex.phil og ex.fac kan også tas som frittstående enkeltemner.

NKRLE806 | Fordypning i religioner og livssyn | 10 studiepoeng | Nettstudium

Enkeltemne fra nettbasert årsstudium i KRLE.

I dette emnet skal studenten velge to fordypningstema fra tilgjengelige læringspakker om ulike religioner eller livssyn (jødedom, nyreligiøsitet osv.), eller temaer (interreligiøsitet, religion i media osv.). Læringspakkene består av et litteraturutvalg med leseplan, undervisningsvideoer og veiledning knyttet til arbeid med semesteroppgave.

TEOL210 | Forkynnelse og gudstjenesteledelse med praksis | 10 studiepoeng | Bergen

4TEOL210 | Forkynnelse og gudstjenesteledelse med praksis | 10 studiepoeng | Oslo

Dette emnet gir innføring og øvelse i to av kirkens sentrale praksiser – forkynnelse og opplæring, og gudstjeneste, med særlig fokus på tjeneste i Den norske kirke. For studenter fra andre kirkesamfunn enn Den norske kirke tilrettelegges tilsvarende veiledet praksis, som normalt vil finne sted i det kirkesamfunnet studentene tilhører.

TEOL205 | Global misjon | 10 studiepoeng

Hovedtemaene i emnet er bibelsk og historisk basis for misjon, sentrale misjonsteologiske spørsmål og aktuelle utfordringer i global misjon.

TEOL160 | Innføring i kristendommens historie | 10 studiepoeng

Emnet gir en innføring i kristendommen som historisk størrelse gjennom ulike tidsepoker frem mot vår egen tid. I emnet studeres allmenn og norsk kirke- og teologihistorie, og ulike kirkesamfunns praksis og teologi (kirkekunnskap). Studiet gir kjennskap til kristendommens konkrete historiske uttrykksformer gjennom tekster, arkitektur, organisasjoner og institusjoner, kunst, sang og musikk, ritualer og andre trosuttrykk.

TEOL130 | Innføring i praktisk teologi | 10 studiepoeng | Bergen

4TEOL130 | Innføring i praktisk teologi | 10 studiepoeng | Oslo

Emnet gir en grunnleggende innføring i, og oversikt over, praktisk teologi, både som metode og som helhetlig tilnærming til teologisk arbeid. I dialog med praksiserfaring og feltstudier skal emnet gi evne til å reflektere over ulike strategier og forutsetninger for menighetsvekst og menighetsutvikling i lys av teorier om en misjonal kirkeforståelse.

NKRLE802 | Innføring i religioner og livssyn | 10 studiepoeng

Enkeltemne fra nettbasert årsstudium i KRLE.

Emnet skal gi et faglig grunnlag for arbeidet med ulike religioner og livssyn. Studenten skal opparbeide basiskunnskap om disse og lære seg metoder for å utforske dem videre i sitt eget faglige arbeid og i didaktiske sammenhenger.

RELPED230 | Innovasjon og læring i kirkelig kontekst | 10 studiepoeng

Emnet gir en grunnleggende innføring i det å arbeide med innovasjon og læring med kirken som kontekst. Emnet utfordrer til refleksjon over det å lede og veilede prosesser som involverer innovasjon. Gjennom undervisning og praksisrefleksjon arbeider en i dette emnet mot å bevisstgjøre betydningen av innovasjon og det å reflektere både ut fra nyere læringsteori, teori om lederskap og veiledning og teologisk teori i møte med prosesser som innebærer innovasjon i kirkelig kontekst.

Gjennom dette emnet gis det også rom for refleksjon over betydningen av ulike fellesskapsformer som rammer for det å utvikle kreativitet og innovasjon i kirkelig kontekst.

NKRLE803 | Kristendom i norsk samfunnsliv og kulturarv | 10 studiepeong | Nettstudium

Enkeltemne fra nettbasert årsstudium i KRLE.

Kristendommen er sentral for norsk historie, kulturarv og samfunnsliv. I emnet studeres kristendommens betydning på disse feltene som eksempel på hvordan religion er innvevd i samfunn, kultur og endringsprosesser.

NKRLE804 | Kristne og muslimske hellige skrifter | 10 studiepoeng

Enkeltemne fra nettbasert årsstudium i KRLE.

Dette emnet vil gi en fordypning i kristendom og islam gjennom arbeid med hellige skrifter fra disse religionene. Det arbeides med skriftenes innhold, tolkningstradisjoner, resepsjonshistorie og bruk. Innsikter fra arbeidet med hellige tekster i disse religionene vil også kunne gi innsikt i problemstillinger knyttet til tekster, tolkninger og autoritet i andre religioner.

TEOL201 | Kristologi i møte med vår tid | 10 studiepoeng

I emnet studeres den kristne lære om Jesus Kristus tverrdisiplinært, med et bibelfaglig perspektiv, et teologihistorisk perspektiv og et systematisk-teologisk perspektiv.

RELPED120 | Ledelsesfilosofi | 10 studiepoeng | Bergen

4RELPED120 | Ledelsesfilosofi | 10 studiepoeng | Oslo

Ledelsesfilosofi er et emne som gir en grunnleggende innføring i noen sentrale ledelsesteorier og ledelsesutviklingsteorier for å oppøve evnen til å kunne reflektere over forholdet mellom etikk, verdier og ledelse og trene evnen til besindighet og tålmodighet som forutsetninger for økt situasjonsbevissthet i utøvelse av ledelse.

Gjennom variert og prosessorientert undervisning trenes også evnen til å ta initiativ og handle spontant og evnen til å forstå og videreutvikle nødvendige ferdigheter for ledelse av team og grupper.

REL150 | Livssyn og etikk | 10 studiepoeng

I livssynsdelen anlegges det i utgangspunktet en historisk synsvinkel. Men i forlengelsen av dette fokuseres det på sekulære livssyn, framfor alt på humanismen, og da særlig i «livssynshumanistisk» form. Også naturalistiske innslag i sekulære livssyn tas opp til drøfting. Videre tematiseres kristendommen og nyreligiøsiteten i et livssynsperspektiv.

Etikkstudiet omfatter for det første en drøfting av grunnleggende og aktuelle vilkår for moralsk dannelse og moral. For det andre tematiseres viktige prinsippspørsmål i etikken, med vekt på ulike tilnærmingsmåter til etikk og begrunnelser av etiske standpunkter (grunnlagsetikk). I nær sammenheng med drøftingen av grunnlagsetiske spørsmål står for det tredje studiet av noen konkrete etiske problemområder (områdeetikk).

REL207 | Medier, myter og identitet | 10 studiepoeng

Dette emnet er et studium av religiøse og mytiske tema i populærkulturen, med særlig vekt på filmmediet. Hvordan tematiseres det moderne menneskets religiøse og eksistensielle spørsmål i nyere kultfilmer som Matrix, Hunger Games og Harry Potter? Og hvilken rolle spiller greske myter og det kristne symboluniverset i disse filmenes narrativ? Spørsmålet om unges identitetsdannelse i møte med denne «refortrylling av kulturen» står sentralt i emnet, med sideblikk både til spillunivers og andre sosiale medier.

REL170 | Modernitetens idéhistorie | 10 studiepoeng

Emnet tar for seg sentrale tanker som har formet europeisk åndsliv fra renessansen til vår egen tid. Studiet baseres på lesning av originalverker og utvalgt sekundærlitteratur.

4TEOL150N | Psykologi og teologi – en innføring | 10 studiepoeng

Emnet fokuserer på menneskelivet der det leves i berøringspunktet mellom Gudstroen/teologien og psykologien.

RELPED110 | Relasjonsledelse | 10 studiepoeng | Bergen

4RELPED110 | Relasjonsledelse | 10 studiepoeng | Oslo

Gjennom undervisning og praksisrefleksjon arbeider vi i dette emnet mot å bevisstgjøre betydningen av personlige egenskaper og faglige forutsetninger for utøvelse av klokt lederskap i relasjon til den eller de vi leder og blir ledet av. Særlig fokuseres sammenhengen mellom ulike menneskesyn, former for lederskap og utfordringer i den aktuelle situasjon.

NKRLE801 | Religionsdidaktikk og innføring i religionsvitenskap | 10 studiepoeng

Enkeltemne fra nettbasert årsstudium i KRLE.

Emnet gir en innføring i religionsvitenskap som gir grunnleggende kunnskap om ulike tilnærminger til fagområdet. 

REL115 | Religionskunnskap | 10 studiepoeng

Dette emnet utforsker religionens rolle i europeisk og norsk historie og samtid i et religionsvitenskapelig perspektiv.

TEOL220 | Sjelesorg med praksis | 10 studiepoeng

Dette emnet gir innføring og øvelse i sjelesorg med særlig fokus på sjelesorg knyttet til institusjoner som fengsel, sykehus etc. Undervisningen og ferdighetstreningen i undervisningsukene søker å forberede studenten på utfordringene de møter i praksis og senere i yrkesutøvelsen som prest, pastor, menighetspedagog, trosopplærer, barneleder, ungdomsleder, frivillighetskoordinator etc.

TEOL140 | Teologi for en misjonal kirke | 10 studiepoeng | Bergen

4TEOL140 | Teologi for en misjonal kirke | 10 studiepoeng | Oslo

Emnet gir en innføring i en del sentrale systematisk-teologiske problemstillinger og ser hvordan disse har blitt forstått historisk og hvordan de fortolkes og utvikles videre med utgangspunkt i Skrift og bekjennelse i ulike kontekster med tanke på kirkens oppdrag, tjenester og grensesprengende virksomhet.

TEOL307 | Teologi og kunst | 1o studiepoeng

Dette emnet gir en innføring i forholdet mellom teologi, kunst og estetikk. Utgangspunktet er den tidligkristne bildeteologiens positive syn på det visuelle, og den betydning den fikk for senere europeisk bildekunst.

TEOL370 | Åndelig veiledning | 15 studiepoeng

Emnet gir en innføring i åndelig veiledning slik den kommer til uttrykk i den kristne tradisjonen.

Det vil variere fra semester til semester hvilke emner som har ledige plasser og lyses ut til lokalt opptak. Liste publiseres på nla.no/opptak. Emnene inngår i ulike studieprogram på forskjellige uttdanningsnivå, og du må undersøke hvilke krav som gjelder for det enkelte emnet.

Kontakt oss

Hvis din organisasjon, menighet eller virksomhet ønsker samarbeid om kompetanseutvikling eller kanskje enkeltstående foredrag eller seminarer innenfor teologi eller andre fagområder, ta kontakt med oss på NLA Videre!

Kontakt oss