Videreutdanning for lærere

NLA Høgskolen har tilbudt videreutdanning for lærere siden 1968. I dag har vi et utvalg samlings- og nettbaserte videreutdanninger spesielt tilpasset deg som lærer, samt muligheten til å ta hele eller halve årsstudium i undervisningsfag på deltid.

Videreutdanningene våre er bygget opp slik at du kan kombinere studiene med familieliv, arbeid og andre forpliktelser. De fleste videreutdanningene er nettbasert med fysiske samlinger. Ofte er fellesskapet med medstudentene fra andre skoler og sammenhenger en av de viktigste bidragene til gruppens felles faglige utvikling. Enkelte videreutdanninger kan være åpne for studenter som ikke er lærere.

Det teoretiske grunnlaget du tilegner deg gjennom faglitteratur og forelesninger får umiddelbar praktisk betydning når du prøver det ut underveis i din egen undervisning. Kunnskapen modnes når du og medstudentene dine drøfter fagstoffet i lys av de ulike erfaringene dere har med dere fra egen lærerpraksis. Tankene bearbeides når du strukturerer dem i skriftlige arbeider, og har blitt dine egne når deler det du har lært med kollegaene på din egen arbeidsplass.

 

Kompetanse for kvalitet  –  søk på ledige plasser fra 1. juni!

Lenke til generell informasjon om Kompetanse for kvalitet på NLA Høgskolen.

Disse videreutdanningstilbudene er opprettet spesielt for Kompetanse for kvalitet. Ledige studieplasser kan bli tilgjengelige for søkere utenom stipend-/vikarordningen.

Husk at du også kan søke på våre andre videreutdanninger og fortsatt være inne i ordningen. Les mer på Udir.no: Studietilbud utenfor Udirs studiekatalog

Begynneropplæring 1 for 1.-7. trinn | samlinger i Oslo

Begynneropplæring 1 er en samlings- og nettbasert videreutdanning for deg som er lærer på barne- og mellomtrinnet og som ikke har studiepoeng i begynneropplæring fra før av. Gjennom utdanningen tilegner du deg oppdatert fagkunnskap om emnet og videreutvikler din egen undervisning på dette fagområdet.

Kunst og Håndverk 1 | samlinger i Bergen

Er du lærer og ønsker innføring i kunst, håndverk og formgiving? Nå kan du ta 30 studiepoeng og få erfaring med varierte arbeidsmetoder, ulike materialområder og medier.

Programmering for 1.-7. trinn | nettstudium

Er du lærer og ønsker mer kompetanse innen programmering? Nå kan du ta 15 studiepoeng i programmering for lærere på 1.-7. trinn på nett.

Spesialpedagogikk 1 for 1.-10. trinn med samlinger i Bergen.

Spesialpedagogikk 1 er en samlings- og nettbasert videreutdanning for deg som er lærer i grunnskolen, og som ikke har studiepoeng i spesialpedagogikk fra før av. Gjennom utdanningen tilegner du deg oppdatert fagkunnskap og innsikt på det spesialpedagogiske fagområdet som grunnlag for videreutvikling av praksis.

Husk at du også kan søke på våre andre videreutdanninger og fortsatt være med i KFK-ordningen. Les mer på Udir.no: Studietilbud utenfor Udirs studiekatalog.

 

Videreutdanninger for skolen

Enkeltemne NKRLE807 Kristent livssyn og ulike skolefag - grunnlagsspørsmål og praktiske tilnærmingsmåter på 10 studiepoeng.

Tilgjengelig både som enkeltemne og som valgemne i KRLE nettstudium.

Enkeltemnet Kristent livssyn og ulike skolefag tar opp prinsipielle og didaktiske spørsmål knyttet til undervisning på kristne friskoler, og er forankret i NLA Høgskolens historiske og nåværende forsknings- og utviklingsarbeid relatert til kristen friskolevirksomhet.

Videreutdanning i Katolske studier for ansatte ved katolske skoler består av to emner á 15 studiepoeng.

Videreutdanning i Katolske studier gir deg forståelse for Den katolske kirke som utdanningsaktør. Tyngdepunkter i studiene er katolsk forståelse av danning og utdanning, og sentrale teologiske emner.

Videreutdanningen Pedagogisk veiledning består av fire moduler á 15 studiepoeng som bygger på hverandre og tilbys som enkeltemner i Bergen eller Oslo.

Videreutdanning i Pedagogisk veiledning kvalifiserer for oppgaver som veileder i ulike pedagogiske sammenhenger.

Noen av studieplassene er forbeholdt lærere ved NLAs praksisskoler.

 

Undervisningsfag

Flere av våre videreutdanninger og årsstudium i undervisningsfag er lagt til rette slik at du kan studere på deltid, enten helt nettbasert eller med en kombinasjon av nettstudier og samlinger:

KRLE kan du enten studere helt nettbasert eller følge årsstudiumene i Bergen eller Oslo. Tilgjengelig både som deltids- og heltidsstudium.

Norsk er fra høsten 2024 helt nettbasert. Tilgjengelig både som deltids- og heltidsstudium.

Naturfag og engelsk er samlingsbasert. Tilgjengelig både som deltids- og heltidsstudium.

Engelsk 1 er en videreutdanning på deltid med samlinger i Oslo og studietur til York.

KRLE | 60 studiepoeng / enkeltemner á 10 studiepoeng

Du kan enten studere helt nettbasert eller følge årsstudiumene i Bergen eller Oslo. Tilgjengelig både som deltids- og heltidsstudium.

Kroppsøving | 60 studiepoeng | Beregn og Oslo | heltid/dagtid

Musikk | 60 studiepoeng | Bergen | heltid/dagtid

Utøvende musikk og musikkdidaktikk | 60 studiepoeng | Oslo | heltid/dagtid

Naturfag | 30 + 30 studiepoeng | Årsstudium med samlinger i Bergen

Velg mellom 1.-7. eller 5.-10. trinn. Du kan ta Naturfag 1 og Naturfag 2 parallelt, eller hver for seg over to år.

Norsk | 30 + 30 studiepoeng 

Videreutdanning for 5. til 10. trinn med samlinger i Bergen. Du kan ta Norsk 1 og Norsk 2 parallelt, eller hver for seg over to år.

NB. Fra høsten 2024 blir videreutdanningen i norsk helt nettbasert.

Samfunnsfag | 60 studiepoeng | Bergen og Oslo | heltid/dagtid

Engelsk 1 | 30 studiepoeng | Videreutdanning med samlinger i Oslo og studietur til York.

 

Mastergrader

Mastergrad i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse er en av spesialiseringene NLA Høgskolen tilbyr innenfor mastergrad i pedagogikk.

Studiet er samlingsbasert, og du kan velge mellom å ta studiet over to eller fire skoleår.

Gå direkte til Studieplan for mastergrad i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse eller les mer generelt om Mastergrad i pedagogikk.

Studiet passer for lærere og andre pedagoger som ønsker et fordypet vitenskapelig studium av pedagogisk ledelse med tanke på et arbeid som skoleleder, lærer, pedagogisk leder, forsker eller en annen tjeneste innen barnehage, skole, kirkelig virksomhet eller samfunnet generelt.

Du kan søke hvis du har lærerutdanning, førskolelærerutdanning eller en bachelor i pedagogikk. Se de gjeldende opptakskravene i studieplanen.

Mastergrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk er en av spesialiseringene NLA Høgskolen tilbyr innenfor mastergrad i pedagogikk.

Studiet er samlingsbasert, og du kan velge mellom å ta studiet over to eller fire skoleår.

Gå direkte til Studieplan for mastergrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk eller les mer generelt om Mastergrad i pedagogikk.

Studiet passer for lærere og andre pedagoger som ønsker et fordypet vitenskapelig studium av spesialpedagogikk med tanke på arbeid innenfor en rekke områder i utdanningssektoren.

Søkere må ha 30 studiepoeng i spesialpedagogikk på bachelornivå, og enten lærerutdanning, barnehagelærerutdanning eller en bachelor i pedagogikk. Se de gjeldende opptakskravene i studieplanen.

 

Enkeltemner

P240 | Allmennpedagogiske spørsmål | 15 studiepoeng

I dette emnet drøftes allmennpedagogiske spørsmål på ulike måter og gjennom ulike medier som film, pedagogisk teori og skjønnlitteratur, alt med relevans for dagens pedagogiske praksis og tenkning. Emnet har fokus på drøfting av begreper, fenomener, interesser og forståelser knyttet til grunnleggende pedagogiske spørsmål innen allmenn pedagogikk. Det arbeides med fagtekster og skjønnlitteratur som har allmennpedagogisk relevans.

P272 | Familiepedagogikk | 15 studiepoeng

Familiepedagogikken setter søkelyset på familiens betydning for barns oppdragelse og danning i et mangfoldig samfunn.

P261 | Innføring i spesialpedagogisk arbeid for barn og unge med vekt på grunnlagsproblemer | 15 studiepoeng

Emnet gir en grunnleggende innføring i spesialpedagogisk arbeid for barn og unge.

P211 | Interkulturell pedagogikk | 15 studiepoeng

Emnet utfordrer studenter til å reflektere over utviklingstrekk ved vårt flerkulturelle samfunn, de verdier og tradisjoner vi bør bygge på og føre videre, og de utfordringer utdanningssystemet i Norge og i andre deler av verden står overfor.

P273 | Kommunikasjon, holdningsdanning og digital dømmekraft | 15 studiepoeng

Tema:

 • Teori om kommunikasjon og holdninger.
 • Holdningsdanning, holdningsendring og kommunikasjon.
 • Ny medieteknologi, mediebruk og digital dømmekraft.
 • Kommunikasjon og påvirkning.
 • Dialog og holdningsdanning i pedagogisk sammenheng.
 • Teknokulturell danning og debatten om danning i pedagogikken

P270 | Metode i forsknings- og utviklingsarbeid | 15 studiepoeng

Tema:

 • forsking og utviklingsarbeid
 • forskingsetikk
 • forskningen sine vilkår og avgrensinger
 • om hvor pålitelig, gyldig og allmenn forsking og utviklingsarbeid kan være
 • kilder og metoder for innsamling av informasjon
 • bruk av skriftlige kilder
 • observasjon, intervju og spørreskjema
 • deskriptiv statistikk
 • grafisk framstilling, middelverdi, spredning og korrelasjon

P232 | Pedagogisk ledelse | 15 studiepoeng

Emnet fokuserer på pedagogisk ledelse i barnehage og skole (pedagogiske institusjoner).

Sentrale temaområder:

 • Teorier om pedagogisk ledelse
 • Ulike grunnlag for pedagogisk ledelse
 • Lederroller, lederstiler og ledelsesformer
 • Utvikling av ledere og lederidentitet
 • Barnehagen og skolen som organisasjon
 • Organisasjonslæring og organisasjonsmessige endrings- og utviklingsprosesser

Innholdet og arbeids- og evalueringsformene er valgt med tanke på at studiet skal gi studentene et grunnlag for å identifisere seg med og ta et selvstendig personlig ansvar for de oppgavene og de utfordringene de vil stå overfor som ledere i pedagogiske sammenhenger.

P263 | Spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk i et systemperspektiv | 15 studiepoeng

Emnet gir ei grunnleggande innføring i spesialpedagogikk i eit systemperspektiv med utgangspunkt i grunnlagsproblem basert på spesialpedagogikkens historie og utviklinga av ein skule for alle.

P262 | Spesialpedagogisk arbeid  –  med utgangspunkt i ulike funksjonsnedsettelser | 15 studiepoeng

Emnet gir en innføring i spesialpedagogisk arbeid for barn og unge med utgangspunkt i ulike funksjonsnedsettelser.

P259 | Tilpasset opplæring, spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk | 15 studiepoeng

Emnet tar for seg pedagogikk med vekt på forholdet mellom spesialpedagogikk og allmennpedagogikk, spesialpedagogiske tiltak og allmennpedagogiske tiltak. Med dette som utgangspunkt gir emnet en grunnleggende innføring i noen utvalgte tema.

Det vil variere fra semester til semester hvilke emner som har ledige plasser og lyses ut til lokalt opptak. Liste publiseres på nla.no/opptak. Emnene inngår i ulike studieprogram på forskjellige uttdanningsnivå, og du må undersøke hvilke krav som gjelder for det enkelte emnet.

 

Praktisk informasjon

Noen årsstudium eller videreutdanninger vil med noe tilleggspraksis kunne gi innpass i gradsstudier ved NLA Høgskolen.

KRLE: Studiet kan med noe ekstra praksis inngå som en del av en grunnskolelærerutdanning for 1.-7.trinn eller 5.-10.trinn ved NLA Høgskolen, og kan søkes innpasset i lektorutdanninger for 8.-13.trinn.

Kroppsøving: Studiet kan med noe ekstra praksis inngå som en del av en grunnskolelærerutdanning for 5.-10.trinn ved NLA Høgskolen.

Samfunnsfag: Studiet kan med noe ekstra praksis inngå som en del av en grunnskolelærerutdanning for 5.-10.trinn ved NLA Høgskolen.

Spesialpedagogikk 1: 

Spesialpedagogikk 1: For å få opptak til master i ped. med vekt på spes.ped. må man bl.a. ha fordypning i spesialpedaogikk. Spesialpedagogikk 1 er godkjent som slik fordypning, på lik linje med de emnene som står oppført i studieplanen for masterstudiet (P261 og P262).

Lenke til informasjon om studieavgift og andre kostnader. Se også nettsidene til de enkelte utdanningene.

Studenter på Kompetanse for kvalitet-tilbudene betaler ikke studieavgift.  Hvis du selv ønsker det, kan du ta kontakt for å få betale semesteravgift til studentsamskipnaden i din studieby.

Lærere som arbeider i skolen kan hvert år innen 1. mars søke Utdanningsdirektoratet om vikar- eller stipendordning til videreutdanning.

Søknadsfrister og lenke til søknadsskjema finner du på det enkelte studietilbudet.

Kompetanse for kvalitet søkes først direkte via Studiekatalogen til Utdanningsdirektoratet fra 1. februar til 1. mars. Deretter skal de som får innvilget stipend- eller vikarordning også søke direkte til NLA i løpet av mai.

Ledige studieplasser på KFK-tilbudene kan bli lagt ut for søkere uten stipend- eller vikarordning i løpet av mai eller juni, med lenke til søknadsskjema på nettsiden til det enkelte tilbudet.

Årsstudium på heltid søkes primært gjennom Samordna opptak.

Søknadsfrister og lenke til søknadsskjema finner du på det enkelte studietilbudet.

Hvordan søke opptak?